آرشیف

2021-9-6

رفعت حسینی

جنت اسلامی

بازهم

     فصل دیگری آمد

بازهم اسلام

              خون میهن مارانوشید

پس ازربانی ومسعود طالبان اینک

دوباره می تازند

به سوی جنت اسلامی!

.

جرمنی

۳ سپتمر

۲۰۲۱ ترسایی

—-