آرشیف

2022-9-3

عثمان نجیب

جنابِ صخره!

آیا شما مقاومتِ ملی تحتِ رهبری احمدِ مسعود را بر علیهِ تجاوز و اشغالِ پاکستان و تحمیلِ نظامِ تروریستی طالبانی را روا می‌دانید؟

 

آیا شما مقاومتِ ملی تحتِ رهبری احمدِ مسعود را بر علیهِ تجاوز و اشغالِ پاکستان و تحمیلِ نظامِ تروریستی طالبانی را روا می‌دانید؟ نظامِ تروریستی طالبانی نیابتی ساخته شده توسطِ آمریکا و انگلیس و‌ اروپایی را که شما در آن به سر می‌برید. آیا تا کنون چیزی برای مقاومت توشه‌یی داشته اید؟ اگر نیاز باشد به سنگر های دفاع از سرزمینِ مادری ‌و پدری تان در شمال می‌روید و‌در کنارِ مقاومت چی های شجاعِ  وطنِ  تان به عنوانِ فرماندهِ زُبده و ‌کارکُشته قرار می‌گیرید؟

  تذکرِ‌ واجبی

##########

گویا آقای صخره جوابی را طی پیامی عنوانی رفیق زیوری گرامی ما فرستاده اند. نامِ من در اولِ مخاطبان شان است البته نه در متن. که در ختمِ متن. 

من آن پیام را خواندم،‌ چون‌ انصافاً سطحِ سوادِ جنابِ صخره بسیار بلند است فکر نمی‌کنم نوشته‌ی این جواب از آن ها باشد. اما بخشی از محتوای همین گفتار را قبلاً‌ بار ها گفته اند. معلوم است که نوشته‌ی حقیر را هم نخواندند و برنامه‌ی ۱۷۷ را هم ندیدند. کسِ‌ کم‌سوادی از نامِ شان عنوانی رفیق زیوری چیزی فرستاده اند. ادر این مضحکه بازارِ‌ چندسطریْ  گپِ مهمی که بسیار خنده اور است جا دارد به این محتوا:

((به رفيق بزرگوار شادروان ببرك كارمل هيچگاه بي حرمتي نكرده و تا آخر عمرش در مسكو همواره حضوري احترام و ارادتم را برايش نشان داده ام. چنانكه پسر شان رفيق كاوه  كارمل شاهد اين مدعاست.  من از محترم رشاد خواهشمندم سر قلم شان را باز كند تا سياه رو شود هر كه دروغگو باشد…)) این سخن به آن می‌ماند که پدرِ خود را جبراً و قهراً از خانه بیرون اندازیم و مقام پدری اش را بی هیچ دلیلی از اپ گرفته و خودش به  خانه‌ی سالمندان معرفی کرده، گاهی از شرمِ جنایتی که کردیم خبرِ او را بگیریم. چه دلیل ذلیلی از عالمِ علیلی. از قدرت در افغانستان برانداختندش و در ماسکو بدیدارش رفتند.‌ گفته‌ی رفیق حبیبی:

################

 اینه گنده‌گی..

################

آقای صخره دو پرسشِ حیاتی را جواب بدهند؟ شما چند روز پیش از تدویرِ‌ جلسه‌‌ی کودتای ۱۸ وظیفه‌ی تأمینِ امنیتِ آن را گرفتید ‌و از سوی کی ‌و‌ کدام مقام؟ آیا شما در تالارِ جلسه حضورِ فیزیکی داشتید یا خیر؟ دو دیگر این که چند سال پسا کودتای تان مقصرـ به شهادت رسانیدنِِ رفیق جلالِ  رزمنده کی را می‌دانید؟ و آن زمان به خاطرِ‌  کشف حقایق چه کردید؟ شهید جلالِ رزمنده رفیق،‌ هم‌کار، هم استان ِ تان بود یا  رقیبِ تان؟ شما دکتر نجیب را مسئولِ  شهادتِ او می‌دانید یا خیر؟ البته متوجه باشید که من از زیره و‌ پودینه‌ی آن  ماجرا هم آگاه ام و مقالاتِ‌مفصل هم سال ها پیش در شرح آن نوشته  و افتخارِ ساخت و نوشتنِ‌ چدین فیلم مستندِ ‌تلویژیونی را در رثای شهادتِ شان دارم.

 

=====================================================

این هم همان متنِ پاسخِی که به نامِ آقای صخره  فرستاده شده به رفیق زیوری.

&&&&&&&&&&&&&&&

 

پیام  محترم عارف صخره در یادداشت من پیرامون  پلینوم ۱۸

من صخره سابق عضو حزب د خ ا و حزب وطن با رد  اين اتهامات آن را به شدد محكوم مينمايم. 

گرچه من بحيث يك وطنپرست و انساندوست به تمابلات منطقوي و محلي دالچسپي ندارم ولي اگر جاي همت و غيرت مطرح باشد ، من در مردي و عياري از هيچكس خود را كمتر نميدانم. 

   من در سراسر عمر با سر بلند و پر افتخار زندگي نموده در احترام به انسان و حفوق بشر وفادار بوده در عمر م دست به جرم و جنايت نزده ام. همه فعليتهايم در چوكات قانون و اصول تحت رهبري حزب عزيزم صورت گرفته است. كه من نه تنها از گذشته ام خجالت نميكشم بلكه از آن با سرافراز ياد ميكنم. 

به رفيق بزرگوار شادروان ببرك كارمل هيچگاه بي حرمتي نكرده و تا آخر عمرش در مسكو همواره حضوري احترام و ارادتم را برايش نشان داده ام. چنانكه پسر شان رفيق كاوه  كارمل شاهد اين مدعاست.  من از محترم رشاد خواهشمندم سر قلم شان را باز كند تا سياه رو شود هر كه دروغگو باشد.

 

من در پلينوم هژده هيچ اقدام علي هيچكس نكرده ام فقط بحيث رئيس حافظت رهبران امنيت را تامين نمودم تا رهبري حزب ما مصوون باشند كه درين امر موفق هم بوده ام. اما مظاهرات نه در روز پلينوم بلكه قبل از آن بوده كه من با آن كاري نداشتم چون خارج از چوكات وظيفوي ام بود. لطفا معلومات تان را دقيق بسازيد. تغير و تبديلي ها به عهده رياست كادر و پرسونل بود نه من. در همان وقت رئيس دولت شادروان رفيق كارمل بود. 

چون من به وحدت رفقا معتقد بوده  از پاسخ به كلمات عقده مندانه نميپردازم.

Osman Najib

توریالی خاوری

Faqir Wadan

Ahmad Kargar

Ali Ahmad Akbari

Hafizullah Habibi

Ensan Ensan

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&***

لینکِ برنامه‌ی ۱۷۷

 

https://youtu.be/QGl08gBgqzY