آرشیف

2017-6-14

نظیر ظفر

جلوه

بیا در چــــــــشم مجنون جلوه ای لیلا تما شا کن
زلیخا شـــــــــو جمال یوسف ای رعنا تما شا کن

ردا و تســــــــــــبیح و عما مه را بگذار ای زاهد
خدا را در دلی بشکـــــــــسته ای شیدا تما شا کن

بساز عشق پـــــیچ و تاب کن تا جان به تن داری
در اندم سا قی را در ســــــاغرای مینا تما شا کن

ز خــــــــــود بینی گــذر کن تا لقای یار خود بینی
تو چشم عقل بکــــشا جلوه اش هر جا تما شا کن

چی دیدی غیر خور و خواب ای غافل درین وادی
گذر کـــــن زان دو ؛ اینـجا قدرت یکتا تما شا کن

ظفر منـــــــدان هوا ی نفس را از دل برون کردند
بکش نفـــــــــس اماره؛ خویش در دلها تماشا کن

نوشته نذیر ظفر