آرشیف

2016-8-31

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

جلسه عمومی نوبتی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غــــرب در هرات

بخش فرهنگی و ارتباطات دفترمرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

 

امروز چهارشنبه تاریخ 10سنبله 1395 جلسه عمومی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب درحالیکه نمایندگان نهاد های مردمی و اجتماعی غور، محاسن سفیدان بادغیس، هرات، فراه، نیمروزوغورنیز حضورداشتند، دریکی از تفرج گاه های مردمی ولسوالی گذره دایر گردید.
دراین جلسه مهمانان گرامی جنرال عبدالظاهرظهوری شخصیت ملی، اجتماعی و فرهنگی غور و داکترمحمودی از شخصیت های علمی فرهنگی ولایت بدخشان نیز حضورداشتند.
درابتداآیاتی چند از کلام روح بخش الهی توسط یکی از روحانیون جوان غوری تلاوت وآنگاه فاضل محترم الحاج سید محمد رفیق "نادم" رئیس بنیاد فرهنگی جهانداران غوری درحوزه غرب روی تشکلات مردمی غوری های مقیم هرات و نحوه کارایشان در توانی با بنیاد فرهنگی جهانداران غوری صحبت نموده گفت : ما همین اکنون بیشتر از پانزده شورای مردمی فعال به نمایندگی از اقوام وولسوالی های غوردرهرات داریم که همگان با طیف های مختلف اما جهت همبستگی اتحاد و همکاری به یکدیگر کار وفعالیت می نمایندودررأس همه کمیسیون بزرگی حل منازعات قرارداردکه بربسا مواردومنازعات بین المردمی غوربحیث میانجگر فعال کار وفعالیت می نماید.

جلسه عمومی نوبتی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب درهرات

این شورا ها و یا نهاد ها براساس اندیشه های اجتماعی وفرهنگی بنیان گذاری شده وباهمبستگی و هم فکری مردم فرهنگ دوست هرات باستان درجهت نیل به رشد فرهنگ و مناسبات عمیق تاریخی قدم های استواری رابرداشته و انشاالله به هدف نهایی که عبارت از تعلیم و تربیه نسل جوان است به پیش می رویم.
بعدأ محترم جنرال ظهوری از این اقدام غوری ها و غوری تباران به قدریاد آوری نموده گفت: درروال کنونی کسب اندیشه های جدید بروفق فرهنگ باستانی ما که درآن اصول همدیگر پذیری، وحدت و یکرنگی بودیکی از آرمانهای مردم ما درخراسان بزرگ دیروزی وافغانستان امروزیست، هرات خانه مشترک هراتی های اصیل و غوری ها بوده است که سلاطین نامدار غوری، درادوار مختلف پس ازویرانی های اجنبی را دراین سرزمین مرمت وباز سازی نموده و آنرا به اوج ترقی رسانیده اند، حالانیز غوری های که باثر مشکلات از وطن خویش دور ودراینجا مقیم گردیده اند، باباورمندی کامل می توان گفت که غوری هاهم مانند اجداد نامدارخویش درساخت و سازهرات باستان دربخش های مختلف سهم خویش را بصورت احسن ایفا میدارند.

جلسه عمومی نوبتی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب در هرات

بعدأ دوکتور محمودی ازمهمان نوازی و استقبال بی نظیربنیادفرهنگی جهانداران غوری و همه سازمانهای اجتماعی غوری ها و غوری تباران مقیم هرات ابراز تشکر نموده و علاوه نموداین سفر کوتاه ما با خاطره ی فراموش ناشدنی همراه بوده وخوشحالم که با جمعی از فرهنگیان غوری و هراتی لحظاتی را میگذرانم.

جلسه عمومی نوبتی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب در هرات

به همین منوال محترم عبدالرحمن خان غوری رئیس اقوام غوری صحبت کوتاهی داشته وتأکید داشت همه این نهاد ها با یک هدف مشترک که عبارت از همبستکی و ارتقای دانش سراسریست کار می کنیم و این روند مقدس را دنبال می نمائیم.

جلسه عمومی نوبتی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب در هرات

دراخیر قاری محمد علی غوردروازی رئیس حزب الله افغانستان با یک تحلیل همه جانبه تاریخی از کشور های ترکیه  ایران و افغانستان علت عقب مانی کشور ماراهمانا مداخله ی بیمورد اجنبی ها وعدم درک هویت ملی مان تلقی نمود، وی اضافه کرد: بوجود آمدن سازمانهای اجتماعی – فرهنگی خود رشد و توسعه فرهنگ ماندگاررا درسرزمین ما وسیله میگردد، من خوشحالم که درهمچو مجالس شرکت می نمایم که درآن از سیاست و شتارت های قدرت طلبی نامی برده نمی شودو نکته ی قابل ملاحظه ی که امروزدرشرایط کنونی دیده می شود اختلاط فرهنگی ها و شناسی هویت هاست.

جلسه عمومی نوبتی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب در هرات

دراخیر شرکت کننده ها که حدود یکصد نفررا تشکیل میداد به دعوتی شرکت کردندکه از طرف محترم حاجی الله یار "
استوار" معاون بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب ترتیب شده بود.