آرشیف

2016-11-20

نظیر ظفر

جـــــــدایــــــی

جدا ز روی تو هر چند بار سنگین است
امید دیدن رویـــــــــت خیال شیرین است

به تیغ ابروی عاشـــق کشت مرا سوگند
که زنده بودن من بیتو سخت ننگین است

هـــــــــــــــــزار بار اگر در رهت فدا گردم
مکن تو غصه بحالم که راه من این است

ز بســــــکه داغ جدایی به سینه کاشته ام
بهار غـــــصه مــن از فراق  رنگین است

ز پیر میــــــــــــــکده بشنیده ام کلام رسا
کسیکه منکر عشق است منکر دین است

2016/21/ 09  لویزیانا  امریکا
 نوشته نذیر ظفر