آرشیف

2023-3-11

نظیر ظفر

‎جشنواره فر هنگی

 

‎بنام خداوند لوح  و قلم 

 

‎بتاریخ 25 فبروری سال جاری عیسوی جشنواره سترگ فر هنگی با همت اتحادیه سراسری هنر مندان افغانستان و به ابتکار ابر مرد قلم فرسا پروفیسور داکتر عنایت الله شهرانی در شهر سان رامون کلفرونیا با اشتراک بیش از  450 نفر بر گزار گردید.

‎ریاست این جشنواره با شکوه را محترم استاد کریم مشتاق نوری و معاونیت آنرا محترم سهیل جان صفدری به عهده داشت و ناظم امور این جشنواره گرداننده موفق و خوش معاشرت و شاعره جوان محترمه آسوده جان صمیم بود که با تقبل زحمات بیکران این دین فر هنگی را به وجه احسن ادا نمودند.

‎درین محفل با شکوه هنر مندان عرصه های مختلف اشتراک نموده بودند و پس از سخنرانی ها کنسرت از طرف هنر مندان محبوب کشور مقیم ایا لات متحده اجرا گردید که با شور و شعف استقبال گردید.

‎درین جشنواره بزرگ مهمانان خارجی و ژورنالیستان رسانه های تصویری نیز شرکت نموده بودند که باعث پوشش خبری این جشنواره گردیدند.

‎درین مقطع زمان که در وطن جنگ زده ما هفت شهر هنر با قفل های تعصب بروی هنر مندان ما توسط طالبان کهنه اندیش مسدود گردیده است ، بر گزاری این جشنواره سترگ مبین زنده نگهداشتن هنر و فر هنگ بوده و ضربه محکمی بر فرهنگ ستیزان قرون وسطایی است.

‎تماشای بر گزاری جشنواره از طریق رسانه های تصویری برای هر بیننده خوشایند و سهل است  مگر انعده از فر هنگدوستان و فر هنگیانیکه درین راستا خد مت کرده اند به یقین که زحمات را متقبل گردیده اند که قابل تمجید و ستایش اند.

‎از هنر مندان بخش مو سیقی درین محفل محترمه استاد مهوش ؛ محترم  هنر سالار جواد غازییارمحترم استاد سپند و محترمه حوریه عزیز و عده یی کثیری از هنر مندان جوان شرکت نموده بودند .

‎درین جشنواره تاریخی و با شکوه لقب مادر موسیقی به استاد مهوش و لقب استادی به محترم مرتضی بایقرا هنر مند محبوب و سر شناس کشور تفویض گردید .

‎استاد بایقرا هنرمندی پر آوازه تمثیل که عمرش را در خدمت هنر سپری نموده با عزت نفس و شهامت امرار حیات میکند و در غربت سرای مهاجرت با عزم متین و جبین گشاده و قدوم استوار جاده زنده گی را طی میکند . من با  تقديم صمیمانه ترین تبریکات قلبی به  مناسبت تفويض القاب شان  به مادر مو سیقی استاد مهوش و استاد با یقرا ؛  براي شان عمر دراز و سعادت دارین را  تمنا میکنم .

نوشته نذیر ظفر