آرشیف

2014-12-21

علم عبدالقدیر

جشنواره غزنه پایان امید ها

وز شنبه 24 حمل 1392 خورشیدی شهر تاریخی غزنه این مهد ومرکز هزار ساله تمدن اسلامی آماده باز یا بی لقب فراموش شده اش بود و ساحات مختلف شهر غزنی با نصب پرچم ها و شعارجشنواره 2013 غزنه″ واتخاذ تدابیر شدید امنیتی حکایت از تحول نو در تاریخ این پایتخت شکوهمند تمدن اسلامی داشت. طبق گزارشها واخبار درین روز بر علاوه مهمانان داخلی، چون وزراء ووکلاء وشخصیت های فرهنگی ومدنی مهمانانی از کشورهای اسلامی و غیراسلامی شرکت ورزیده و غزنی رسماً از سوی آنان به عنوان پایتخت فرهنگی تمدن کشورهای اسلامی معرفی شد. .این جشنواره برای نخستین بار در تاریخ افغانستان برای یک هفته در ولایت غزنی برگزار میگردد که نه تنها این افتخار مربوط به افغانستان، بلکه افتخار جهان اسلام نیز به شمار می رود. امید وارم هیچ حادثه که باعث درد ورنج مردم مؤمن غزنی وهم افغانستان و یا بد نامی جهان اسلام میگردد درجریان جشنواره غزنه رخ ندهد.

آمید های آگنده به یأس غزنویان: مردم پر نبوغ وپر افتخار غزنی تا امروز سر شار از امید وآرزو بودند اما وقتی حکومت با بر گزاری این جشنواره مسئولیتش را تمام شده اعلان کند دیگر مردم غزنی مأیوس خواهند شد مردم غزنی با برگزاری رسمی این جشنواره،‌ اکنون دیگر امید شان را نسبت به سال 2013 که یک چانس طلائی بود هم از دست می دهند.همان است که میگوئیم امید یکه با یا س ختم شد. مردم غزنی انتظار داشتند همه آن چیزی که قرار بود برای غزنی انجام شود تا سال 2013 عملی وتکمیل شود اما این لحظات هم فرارسید در حالی که هنوز هیچ کار قابل توجهی انجام نشده است. وزیر اطلاعات و فرهنگ با شور وهیجان جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده اسلامی و غیراسلامی را در امر عدم تطبیق بر نامه ها مقصر می داند؛ اما به نظر نمی رسد این ادعا برای مردم غزنی و ناظران مسایل فرهنگی، قناعت بخش باشد طوریکه قبلا عرض شد این وزیر اطلاعات وفرهنگ بود که باید غزنی را برای بر گزاری این جشنواره آماده میساخت او که پنجا فیصد بودجه انکشافی وزارتش را مصرف نکرده حق ندارد از نبود کمک ها شکایت کند شما که توانائی .ظرفیت بودجه کم را ندارید ادعای بیشتر برای شما بیهوده است شما اقلا بودجه وزارت خودرا برای تکمیل پروژه های غزنی مصرف میکردید هیچ کسی شمارا به استیضاح فرا نمیخواند اما در افغانستان رسم است که همه نا هنجاری ها بد کاری ها وبیکاری هارا بدو ش جامعه جهانی می اندازند.

لباس گرد الود عروس تمدن: بدون شک غزنه این عروس تمدن اسلام درین روز تاریخی با خلغت که شایسته تنش بود آراسته نشد. شهر غزنی بر خلاف چند پارچه رنگ وجارو کشی های باشندگان ودکانداران از از رهگذر توسعه وتمدن از رهگذر امنیت وآرامش همچنان محروم ومظلوم وغبار آلود به نظر میرسد وفکر نمکینم درین روز لبخند خوشی زده باشد.همه انتظار داشتند که شاید سال 2013 سال پر شکوهی برای شهروندان غزنی باشد وحکومت به بهانه اعلام غزنی من حیث پایتخت فرهنگی تمدن جهان اسلام پروژه های بزرگ را به پایه اکمال برساند اما دریغ که این چانس طلائی با کم کاری وبی توجهی حاکمان به پایان رسید و آفتاب امید ساکنان غزنین بزرگ این مهد فرهنگ وتمدن در ظلمت آباد بی توجهی های دولت غروب کرد ویا ساده تر بگویم امید با نا امیدی به پایان رسید. ومسئولین دولت به این کلیمه از مسئولیت شانه تهی کردند که ما امروز به گذشته غزنی افتخار میکنیم هر چند برای ایندۀ آن هیچ کاری صورت نگرفته.بلی وزیر اطلاعات وفرهنگ که مسئول تطبیق پروژه های غزنی بود خودش بخاطر عدم مصرف بودجه انکشافی از طرف پارلمان کشور استیضاح شد در حالیکه پروژه های غزنی تا هنوز نا تکمیل وبودجه هم موجود بوده.فکر میکنم مردم غزنی چشم به وعده های بزرگ والقاب کلان حکومت مردان دوخته بودند و تا امروزخیلی امید وار ومطمئن بودند واما امروز امید های شان به یأس تبدیل شد دیگر مسئولیت دولت به پایان رسید ولقب پایتخت فرهنگی جهان اسلامی در شرائط نا امن و وفضای گرد آلود اعلان شد وکار به پایان رسید.

غزنی بعد ازین جشنواره راحت خواهد بود؟ غزنی برای پنج سال افتخار این لقب را خواهد داشت و شاید لقبش را باز یافته باشد واما افتخار مسلمانان افغانستان وجهان اسلام بحال واینده این پایتخت فرهنگی جهان اسلام کافی نخواهد بود، باید گروهی که بنام طالب اسلام را بگره گرفته اند تنی زخمی غزنی را راحت بگذارند در غیر آن هر لحظ شنیدن غرش راکت طالب وشلیک سلاح ویران گر از آدرس میدعیان اسلام بر مناره های مساجد نو منابر کهنه افتخارات گذشته وحال را فرش زمین خواهد ساخت .با آنکه اینجا افتخار اسلام وتاریخ اسلامی رقم زده میشود باز هم غزنی از دست مسلمانان بومی زیر نام طالبان زار میگیرید وخدا میداند سر نوشت این آبادی های محدود که به افتخار اسلام وتاریخ تمدن اسلامی زینت بخش شهر غزنی شده است چه خواهد شد.به همه حال خوشحالیم لا اقل مطابق وعده موعود غزنی پایتخت فرهنگی تمدن اسلامی معرفی شد. واین لقب مبارکش باد.