آرشیف

2015-1-16

عبدالظاهر سروری

جرم کسانی کـــــــه فرهنگ های فاسد را در بین جوانان ترویج می کند

انسان هنگامیکه به این حقیقت آشکار پی میبرد وابعاد آنرا با تمام معنی درک میکند خواه مخواه به بزرگی جرم آنها یی پی میبردکه جوانان مارا درمکاتب ومدارس،عیاش و خوش گذران تربیه می نمایند ودردلهای ایشان محبت فحاشی،عیاشی،رقص،بی حیاء و تحقیرارزشهای اسلامی را می کارند وفرهنگ فاسد را درنظر شان نیک سیرت نمایش میدهند،وآنهارا فریفته ای زنان بی حیاء می سازند و بیماری درهم شکستن قیود اخلاقی اسلامی را در وجود ایشان تولید میکنند.
اینگونه مردم راستی چقدر جرم بزرگ وخیانت بی مثالی رادرحق سرزمین های اسلامی مرتکب می شون! پس بر جوانان دانشجو ما لازم است که از نتایج این اعمال آگاه باشند واگر کسانیکه زمام امور در قبضه ای ایشان است به سبب جهالت و ابلهی وحماقت شان مرتکب این خطا کاری شوند.بردانشجویان لازم است که از آن دوری جویند وخیشتن ودیگران را تا حد امکان از آلودگی حفظ کنند، وبرایشان لازم است که در محیط دانشجویی شان مفکوره همه گیر وآگاهی همه جانبه ای را ایجاد نمایند که آنها را از افتادن دردام فرهنگ های فاسد وهرزه دورنگهدارند و محیط را به آنان تنگ سازند ،باید پرسید:اگر دروجود خود دانشجویان احساس بوجوآید که ایشان را به مخالفت به این فرهنگ فاسد وادار سازد،از آن پس چی نیرویی یا رایی آنرا دارد که با وسایل زور واجبار،تهذیب الحادی وفرهنگ فحاشی را دردانشگاه های ومکاتب ما پیاده سازد؟ونیز آنچه که اختلافی درآن نیست ،اینست که چون خود شما خویشتن رادرنظر گیرید بطور مثال شما رقص را دوست نداشته باشید "هیچ نیروی از نیروهای بشری توان آندا ندارد که شما را برآن مجبور سازد،ولی نقطه ای تشویق کننده شیطان است ،که مردم را به ارتکاب کارهای ناروا ترغیب میکند وعادات ،تمایلات وذوق ایشان را به سوی فسق می کشاند،اما اگر دانشجویان خود به این نکته متوجه نشوند که این فرهنگ فاسددرد بی مدوایی است که دروجود شان ازخارج رخنه میکند توان آن را دارند که از آن دوری جویند و اجتناب ورزند ودربرابر کوشش های که در جهت پخش آن درموسسات آموزشی کوشش بعمل می آید تابوقوع بپیونده ، مقاومت نشان دهند.آروزی من آنست که پیش از کاشتن تخم منکرات ،درمحیط وماحول دانشجویی خویشتن را اصلاح نموده و برضد آنان خود را آمده نماهیم این خود مساعی آمده گی ما برضد منکرین است.
این دوموضوع از جمله ای نکاتی است ،که بخود شاگردان متعلق است و اگر ایشان آن را عملی نمایند میتوانند مفاسدی را که درمکاتب و دانشگاه های ما پخش و نشر میشود وضررهای زیادی بر افکارواخلاق ما وارد میسازد ازبین ببرند ،اکنون وجایب و مسولیتهای را که درین ساحه بدوش حکومت است مورد بحث قرارمی دهیم .

پیمانه گسترش خیانت درجامعه
نخستین امری که لازم است حکومت درمورد آن فکرکندودرماحول آن غور و بررسی صورت گیرد،آنست که سبب انتشارگسترده ای فساد ، خیانت ، رشوه واعمالی که تباهی بارمیاورد،دریافت ونابودگردد
.corruption رشوه ستانی چیست؟
چه عواملی هست که درپشت پرده کارمی کند؟ وهر کوششی در جهت نابود ساختن این مفاسد وریشه کن نمودن آن را نقش برآب می سازد؟
این پدیده است که تمام امت اسلامی عصر ما را فرا میگیردو همه ای قوانین را بی فایده می سازد ،زیراهرقانونی که به منظور اصلاح فساد طرحریزی میشود،آلودگی خود نیروی اجرایه تطبیق آنرادرحال تعطیل درمی آوردنه فقط همین ! بلکه هر تعهدیکه ار جانب قانونگذاران اداءمیگردد دروازه دیگری از رشوت ستانی را می گشاید واین عمل نارواء درین حد نیز توقف نمی کند،بلکه از خیرات سر همین رشوت ستنای قاچاقچیان حرفه یی،گران بهاترین اشیایءرا بخارج می برندکه کشور ما شدیدآبه آن نیازمند است ،باید بدین گونه رشوت دشمنان مارا بادارایی خود مان آموزش میدهد اکنون گامی دیگرفراتربگذارید و خوب فکر ودقت کنید،شخصیکه با فرزندان وطنش در برابر ثروت فنا پذیر ودنیا بازی می کند، بطور مثال:صد پول مرتکب خیانت میشود آیا از فروش آثار دولتی برای دشمنان که ازین معامله ده ها هزارافغانی و یا دالرثروت اندوزی میکنندمنصرف میگردد؟
پس وقتیکه در کشور ما وبای خیانت و وجدان فروشی پخش میشود و زوزانه هزارهاتن به صف آنان می پیوندد،این ها آمده ای فدا کردن دین ،عقیده ،دیانت ،امانت ،میهن شان درراه مصلحت های شخصی خواهند بود،و درین حال فسادکارانی حرفه یی از فرزندان کشورما درجهت برآورده ساختن اهداف شوم شان،می توانند استفاده کندهمچنان دشمنان ما به صفت آله های فرمان برداری از آنها برای ویران نموده هستی امت اسلامی میتوانندکاربگیرند.

سرچشمه انتشارات خیانت
کمی دقت کنید چه چیزی درعقب این پدیده دردناک دست بکاراست؟
واضح و روشن است آنهایی که باین روش دردانگیز خیانت رشوت ونیرنگ ومانندآن دست می یاورند جزگروهی از روشن فکران کشور وبرادران ما نیستند،ایشانند که زمام چرخش اموردولت را در دست دارند نه روستاییان بیسوادبلکه گروهی اند که ازادارات آموزشی کشور فارغ شده اند واین بهترین دلیل برپدیده زیان کاری درسیستم آموزشی ماست که تعداد افراد دهشت انگیز ومبتلا به بیماری خیانت ورشوت را فارغ می سازند و همینکه این سیستم را مورد تامل قراردهیم خواهیم دانست ،که ازنقاءص اساسی آن یکی هم این است ستونهای که عقاید،تمدن و اخلاق برآن استواراست ،بعوض تحکیم وتثبیت ،سست وضعیت ساخته میشود،چون موریانه وار درآن رخنه می کند و درمورد آن ایجاد شک وتردیدمی نماید وعده ای را با انکاراین عقاید وادار می سازد و کمتر کسانی ازدام چنین سیستمی صحیح وسالم وبدون انیکه بنای عقیده دردلهای شان متزلزل گردد بدرمی شوند،عاملی که مارا به تفکر درمورداین حالتی که چگونگی آنراشرح دادیم و امیدما اینست که چون عقاید اکثریت روشن فکران بی اساس وسست شود،پس ما با چه قدرتی خواهیم توانست ایشان را براصول وارزشهای اخلاقی استوار سازیم ؟(کسیکه از خدا نمی ترسد واز عذاب روز قیامت هراس ندارند چه چیزی میتواند اورا از تبدیل شدن شخص خاین ،دروغگوی ،بی بندوبار،بی پرواءوبی مسوّلیت بازدارد؟) شخص متعهد وپای بند دربرابرآنچه خارج ذات اویاما سوای منفعت وی است،ندارندوچگونه میتواند اورا قانع بسازدکه مصالح شخصی خود را درراه اجروپاداش فدا کند؟زیراقانع شدن با ادای اسثارجانی ومالی نتیجه محبت و وفاداری به قدرت برتراست وبرای مسلمان همان اساس محبت با خداوند(ج) وپیامبرش حضرت محمد (ص)وملت اسلامی است وهنگامیکه ما این دوستی ومحبت رادردلهای مردم ضعیف سازیم وآن را سست تر از خانه عنکبوت ساخته ایم ،درینجا است که خواهی نه خواهی دروجود ایشان خود پرستی وانانیت راه می یابد و درچنان حالتی است که از قربان کردن پربهاترین ،قیمت ترین ومقدس ترین چیزدرراه منافع شخصی ایشان دریغ نمی ورزند…
 

عبدالظاهر "وحدت"دانشجو دانشگاه بلخ