آرشیف

2015-1-16

قربانعلی فیاض غوری

جایگاهِ هزاره هــــــــا در رنگین کمان کابینه!

بیش تر از سه ماه گذشت تا کابینه دولت وحدت ملی اعلام شد، بهانه دراین همه تأخیر تخصص گرایی و نخبه محوری بود، اما معلوم شد که در اثر چانه زنی ها و امتیاز طلبی های باندها؛ حکومت وحدت ملی در معرفی کابینه متخصص و متعهد ناکام مانده است، غیر از تعداد اندکی از نامزد وزرا، نه شایسته سالاری بلکه باند سالاری بیشتر نمایان است. این نشان دهنده فشار قوی مافیایی کثیف قدرت در افغانستان است که هرکس می خواهد امتیاز بیشتری را کمایی کند، رئیس جمهور غنی شعارش کابینه تخصص محور بود اما روشن شد که اطرافیان تأثیر گذار در نتیجه انتخابات دست او را از پشت محکم بسته، آزادانه اجازه محک زدن را نمی دهد، از طرف دیگر عبدالله استیغاثة یا للمساوی را سر داده خواهان تقسیم مساوی قدرت است. اما درد آور این که در دهکده نابرابری ها، هزاره ها مثل سنت همیشه جاری محروم از قدرت مانده و یا تنها به یک پست پوشالی و بی ازش قناعت می کنند، بی عدالتی در رنگین کمان کابینه افغانستان موج می زند و مردم هزاره در این کابینه جایگاهِ شایسته خودش را ندارد، هزاره ها تأثیرگزارترین کتله جامعه در روند انتخابات در سالهای گذشته بوده اند؛ نادیده گرفتن آنها در قدرت توهین به هزارهاست، کابینه معرفی شده نشان دهنده بزرگترین توهین به این قوم است و شدیدا جایگاهِ هزاره ها را در ویران سرای افغانستان ویران تر کرده است. من فکر میکنم مقصر درجه اول در این روند؛ جناب شیخان محقق و خلیلی است، سیاست مزمحل شده و کهنه ای این شیخان قوم بیش از همه جایگاهِ هزاره ها متزلزل ساخته است. رهبرانِ که عزت و شرف قومش در نزدش؛ پیشِزی ارزش نداشته باشد، سرنوشت آن قوم بهتر از این نخواهد شد، هزاره ها همیشه چوپ اشتباه خلیلی و محقق را خورده اند اما باز درس عبرت نگرفته اند، چه روشن فکر ما و چه بی سواد ما گوساله گرد کوج دنبال روِ این کاروانِ نافرجام هستیم! شیخان قوم بیش از اینکه در فکر عزت و شرف هزاره ها باشد در فکر کبکبه  و دبدبه خویش اند، در فکر اینند که کدامشان بیشتر جذبه دست بوسی و پابوسی دارند، و مردم ساده لوح در بوسیدن دست اینها از هم پیشی گیرند و اینها در این  امر افتخارها کنند!
سه تا چوکی بی اهمیت وزارت توهین به هزاره ها و اشتباه مستقیم خلیلی و محقق است، و انتقاد ها بیشتر متوجه جناب محقق است چون او بیشتر داعیه دلسوزی قوم را دارد و از طرف دیگر با رأی میلیونی هزار ها بود که عبدالله نیک تای پوش؛ امروز بر کرسی ریاست اجراییه تکیه زده است. یکی از وزارت های کلیدی حق مسلم مردم ما بود و این لَه لَکِ پاک کده در اثر اشتباه رهبران کاخ نیشین، طعمه گرگان عدالت خور شد. به نظر می رسد دیگر هزاره ها مخصوصا روشن ضمیران ما از خیر خلیلی و محقق بگذرند بیش از این در پابوسی این دو از هم سبقت نگیرند، و گرنه عزت این قوم بیش از امروز ترک بر می دارند. هزاره ها به یک رهبری خردمند و واحد و متمرکز نیاز دارند، رهبری ای که ممثل آرمان های رهبرشهید مزاری بزرگ باشد، رفتن به سوی تشتت و پراکندی، راهی به ترکستان است، دیگر تاریخ مصرف سیاست نا کار آمد گذشته است، دیگر تاریخ مصرف سیاست مقدس پروری گذشته است. خلیلی و محقق در اثر اختلاف های شخصی و سلیقه ای و سیاست خنثی باعث شد که حتی سادات محترم که از آدرس هزاره ها آب می خورد از این دو پیشی بگیرند، سیاست چالاکانه و زیرکانه سیدها با محوریت واحد؛ آنها را موفق به امتیاز گرفتن یک وزارت خانه نمود. این بار به خوبی روشن شد که هرقوم در افغانستان آدرس مشخص دارد، و کسب قدرت یک قوم از آدرس هزاره ها  بیشتر ساده لوح بودن هزاره ها را می رساند تا طرف قدرت طلب را.
به این نکته توجه دارم که نامزد وزیران معرفی شده هزاره جوانان تحصیل کرده و متعهد اند، و جزئی افتخارات ماست، اما حق هزاره ها وزارت خانه های کلیدی تر بود، و اینکه این نامزد وزیران بر خلاف تخصص شان معرفی شده است، چیزی که در سایر نامزد وزیران اقوام نیز به وفور دیده می شود.
نکته آخر اینکه پست های امنیت را باز هم پشتون ها نشانه رفته است، حق این بود که یک پست به تاجیک ها و یکی به هزاره ها نیز داده می شد، آخرین فیلتر نمایندگان مجلس است امیدواریم که آگاهانه و خردمندانه به دور از حزب گرایی و پول گرایی از رای شان استفاده کنند.