آرشیف

2014-12-6

محمد حیدر یعقوبی

جام

786
جام
جام رئیس ســلام و جام علــم چــــنان چون کوه بیســتون ویا خون به رگ روان
آن ســنگ را بگرز گران نموده مــوم این با سخــن نموده همــه درد را عیــــان
از پیــچ و خـــم این دره تا بگــذری در جام منعکـس شوده هر حرف بی زبان
حفظ محیط زیســـت و را ذیب بود زیرا که بـــود از شاخــه شاخـــه پاسبــان
در ماتم و غـم اند همـه کوهسار جام آندم که رخــت بســـت آن مرد زین جهان
در کوه و دشت نه بینی تو خواشه یی این خـــــاک مـــیرود اکـــنون دوان دوان
گندیده شـــد آب پــاک روان هـــری از دست پـــیر خمــــیده وهـــم نوجــــوان
هر حـــرف بگـــفـــتم به نظـــم و نثــر دیدم بچـشم که شاخه بشکست و آنچـــنان
مهـــدی بیا که بوته جنــــــگل نمــاند زیرا که در اخیر تویی صاحب الـــــزمان
اعلم بگــوش کر و چـــــشم کور
حرف عبس مگــو و هم مخوان

شیره و شربت مجلس لندن
به لندن میروی دالر بیاری به در جیب بلکی با موتر بیاری
بلائی جان ما همسایه ها شد بهر عسکر سلاح بهتر بیاری
فیروز کوه
13/9/1393