آرشیف

2017-3-20

دوکتور ص. سعیدي

جاسوس، خاین و یا خادم کیست؟

 

 درخت  زمانی از تبر ضربات کشنده حاصل میکند که دسته اش از درخت شد. 

ھرکی را یکسره دشمن، خاین ، اجیر و ستون پنجم   خطاب کردن نیز مضر، زهر پاشی و بی اعتمادی خلق کردن است و همیشه بخش خالي ګیلاس را دیدن و به بخش پُر توجه نه کردن هم مضر است. از جانب دیګر برای خاین و خادم  معیار قومی، سمتی و یا سابقهء راست و چپ سادهء دیروز اساس ګذاشتن نیز احمقانه، احساساتی،  مضر و افکار اند که از تعصب، شرارت و کور دلی  آب خورده میتوانند و آب میخورند.  

ما مرجع استخباراتی هم نیستیم که کارت عضویت ، معاش و دیګر تعهد خاینانهء کسې یعنی شخص خاین و متعهد به غیر را ساده معلوم کرده بتوانیم. از جانب دیګر هر سند یافت شده درین دنیای فتنه و حیله توجیهات مختلف داشته میتواند. شخص معتبر و م‌ؤثق اعلام میدارد که م‌ؤثق خبر دارد که افغانستان به پاکستان به چهل میلیون دالر فروخته شده. وی تأکید داشت و علناً تأکید داشت که میداند که ده میلیون دالر، ۲۰ میلیون دالر و باز ۱۰ میلیون دالر را کی و در کجا و چه وقت بخاطر فروش افغانستان به پاکستان کسب کرده اند و ادامه داد که اینجا مالک اصلی این سر زمین نشسته و پدر کس  افغانستان را فروخته نمی تواند. به خود بالیدم که افغانم و افغانستان چنین مردان. شجاع و صادق دارد. اګر نزدیک ام میبود به وی از سر بغل کشی و احترام خاص اداء میکردم. دېری نه ګذشت که وضع این شخص متفاوت شد.  از ملاحظهء این قهرمانم نتیجه ګرفتم: در زنده ها قهرمان دایمی وجود ندارد. هرکس و هر خادم میتواند خاین شود. 

دیدم که جناب حامد کرزی که به شانه های امریکا به افغانستان دیسانت شد، امروز با در خطر قرار دادن جدی زندګي خویش در دفاع از منافع و مصالح کشور چنان اظهارات صریح قهرمانانه میکند که در تمام مدت حاکمیت  طویل خویش نه کرده بود. وی کلید مشکل افغانستان را  درین اظهارات اخیر خود واقعاً با چنان شهامت و بدون خط های دیروز خود نه شرقی و نه غربی بلکی در اولویت دادن مصالح ملت و کشور افغان مطرح میکند. به امریکا صراحت را در برابر پاکستان مطرح و اوردن صلح را توصیه نمود و یا فرصت دادن به افغانها که خود در منطقه به کشورهای منطقه به تفاهم برسد. وی از استعمال تروریستها از تختهء خیز افغانستان علیه روسها را خلاف توقع امریکا تأیید و این بازی امریکا را در افغانستان مجاز نمې داند. وی افزودن عساکر امریکایی را در افغانستان راه حل نمې داند. این همه مواضع اند که ما بارها به آن تأکید داشته ایم و چنین سیایتها را ادامهء تراژيدی ملت افغان میدانیم و است.  کارو موضعیکه جناب حامد کرزی در طول ماموریت اش در افغانستان نه کرد.   

امروز اقای مصداق مشاور ارشد رئيس جمهور کشور ما در بحث تودې خبرې تلویزیون طلوع از خط مجهول، تحمیلی، غیر قانونی دیورند لاین چندین بار بنام سرحد و مرز افغانستان و پاکستان یاد اوری کرد و ګفت، جناب صیقل نمایندهء افغانستان در سازمان ملل متحدبه همین منوال اظهارات داشت و طرحهای فدرالی که تجزیه افغانستان در تحلیل نهایی  است نیز اینجا و انجا بدون فهم عمق و بُعد آن  زمزمه، قلقله و تصریف میکنند.  زمانیکه با حوصله مندی طاقت فرسا در بحث برایش شان ثابت میشود که این در فدرالی در شرایط امروز کشور ما تحلیل نهایی تجزیه و خیانت به مادر وطن است و استدلال شان ختم شد باز صادقانه اعتراف نموده و مینویسد که باشد تجزیه شود اما من باید به هدف خود باید برسم. 

افغان را در سرزمین خودش مهاجر خواندن ، و اقای کوهستانی جنرال کشور ما پاکستان را مستحق دانستن که: پاکستان حق دارد که سرحد خود را حفظ کند و دروازه  در تورخم و …تأسیس   کند و …. این همه را خادم، ساده، بی فهم، خاین و مأمور، جاسوس، خاین  و مزدور و یا احمق و کودن بدانیم؟ 

 من به این باورم که  شرع ظاهر را میبیند و بر قلبها الله تعالی دانا است. 

ما نمی توانیم از پشت پرده خبر شویم و یا هم خبر شدن از آن مشکل است  

لذا انچه از مواضع و عمل  هرکس میشنویم و میبینیم قضاوت خویش را بر اساس همین مواضع شان در مورد مسایل ملی کشورمینمایم. اګر خاین نیست و احمقانه موضع ضد ملی و مطابق خواست دشمن و دشمن پاکستانی دارد باز هم باید ګفت که اظهار نظر احمقانه و در مطابقت به خواست دشمن است. 

بلی قضاوت ما باید به ګفتار و عمل هر کس بنا شود و  و قضاوت باید برهمین موضع سالم و یا خاینانه در مورد دیګران و خود  باشد. 

ادامه دارد