آرشیف

2014-12-12

سید احمد ساهر

تکفیر

مرا بابای نحس و ناکَسَت تکفیر خواهد کرد 
کمی بهتر ترا در ذهن من جاگیرخواهد کرد
ترا از جادۀ تاریک جنگ عشق می دزدد 
ولی از باور پاکت ترا زنجیر خواهد کرد 
مرا هردم کنار رود احساسم نمی ماند 
تماشا کرده و از درد و رنجم سیر خواهد کرد 
نهاده دامی از چشمت سر راهم نگار من! 
مرا از جاده های قلب تو دستگیر خواهد کرد 
برو بر پاکیِ چشمت بده سوگند خالق را 
وگرنه تار و پودت را کنارش پیر خواهد کرد 
بهای آن نمی گویم فضای عیش او را بین 
شراب تلخ ناخورده گریبان چیر خواهد کرد