آرشیف

2016-11-20

نظیر ظفر

تکبیر الله اکـبــــر

مسلمانان به پاس نای تکبیر
اقامه میکنند همرای   تکبیر

نماز پنـــج وقت مو منان را
مرصع میکند در های تکبیر

قســــــم بر حضرت الله اکبر
که دشمن میزند بیجای تکبیر

یزید و شمر و ابن ملجم عصر
کشند مخــلوق با آوای تکبیر

مــسلمانی نباشــد اینکه دارند
هــزاران قـــــتل با ادای تکبیر

مگر تکبیر تیغ ظالمان است ؟
که خونریزیشود در پای تکبیر

ود این فرقه مغـــضوب الیهم
کذابان اند در انـــــشای تکبیر

نوشته نذیر ظفر