آرشیف

2022-9-26

رسول پویان

تکامل عشق

 

محـور انسـان و هستی و خـدا عشـق دل است

زان سـبب معشـوقـه و عاشـق باهم مایل است

 

عـشـق بـاشــد منبـع نـیـروی بـی مــرز شــدن

زنـدگی با حـرکت عـشق و محبت کامـل است

 

عشق لیلی گرچه مجنون را به صحراها کشید

همـت دیـوانـگی بهتــر ز عـقــل عـاقــل است

 

عـشـق و آزادی بــود آیـیــن مطـلـــوب بـشـر

مشـرب افـراطی و دیـن تعـصـب باطـل است

 

عشق ومستی وطرب بنیان و اصل زندگیست

بی می و معـشـوق والله زنـدگانی مشکل است

 

عاشقان را وصل جانان می‏کند سرمست وشاد

ورنه عمری باردردورنج هجران حاصل است

 

از دم مــرمــــوز خـلـقــت تـا بقـاء انــدر بقـاء

عشـق ورد هـر زبان و شعـر ناب محفل است

 

دیــدۀ هـسـتی شود تـاریک بی عـشـق و مـراد

درشبان تارهمسان روی زشت وخوشکل است

 

می‏شـوی آواره در صحــرای بی پـایـان وهـم

گـر نیـابی عشـق را دیـدار جـانان منزل است

 

عـشــق انـس و الــفـت جـاویــد می‏آرد پـدیــد

مهـــربـانـی و مــدارا و لطـافـت حـامـل است

 

عشـق اگـر بحریست بی پایان در اقلیم وجـود

وصل پیونـد به دون مـرز طـرف ساحل است

 

عـشـق را بـا وصـل میـزان تکامـل کـرده انـد

چون که ایـزد رتبۀ عالی به هـردو قایـل است

 

عقل و دانش گربه دست زوروزر دیوانگیست

عشـق را نازم که با دیـوانگی‏ها، فاضـل است

 

می‏کُـشـد نســل بشـر را تـا که امـراض جـدیـد

عشــق ویـروس شفابخش و حـیاتی ناقـل است

 

28/2/2017

رسول پویان