آرشیف

2018-2-4

نظر محمد غوری

تولید دانش علمی و تاثیر گزاری آن بر زندگی روزمره

تولید علم اساس دانایی و دانایی اساس توانایی است. در توصیف زمان حاضر از تعابیر گوناگون همچون، (دوران فرا صنعتی)، (عصر ارتباطات و فناوری)، ( عصر جهانی شد)) و…. استفاده می شود. وجه مشترک همه این تعابیر آن است که علم و دانش اساس توسعه یافتگی کشور ها است و بیش از هر عصر و زمان در سرنوشت آدمیان دخالت دارد.

ادامه مطلب در اینجا