آرشیف

2014-12-12

علم عبدالقدیر

توقف بخاطر افزایش سرعت

اعلان تعلیق ویا توقف مذاکرات بخاطر امضای قرار داد امنیتی میان کابل وواشنگتن به منظور بزرگ نمائی وتحریف أذهان عامه صورت گرفته وتیم داخل قصر ریاست جمهوری بخاطر اینکه هم لعل بدست آید وهم یار نرنجد یک قدم پیش ویک قدم پس میگذارد.با آنکه این قرار داد را من حیث نیاز حکومت وقوام پایه های اقتدار تیم امضا میکند سعی دارد تا بار مسئولیت آینده را از دوش خود کم کند والا مسئله افتتاح وگشایش دفتر طالبان در قطر وامضای قرار داد امنیتی میان کابل واشنگتن از خواستها ونیاز های حکومت کابل بوده هست. مگر مردم ما فراموش کرده اند که جناب حامد کرزی وتیم همراه شان حین باز گشت از واشنگتن موافقت آمریکا مبنی بر گشایش دفتر طالبان در قطر را یکی از دست آورد های مهم این سفر إعلام کردند وافتتاح این دفتتر را روزنه امید برای آغاز مذاکرات صلح با برادران نا راضی خواندند. شما میدانید که حامد کرزی طی سه ماه گذشته دو مرتبه به قطر سفر نموده که منظور اساسی اش گشا یش دفتر طالبان در دوحه بوده است و از مدت ها به این سو در هماهنگی با مقام های دولت قطر روی طرحی کار می کنند که بر اساس آن طالبان بتوانند با حضور در میز مذاکرات از مجرای دفتر سیاسی قطر، با دولت افغانستان از نزدیک گفتگو کنند , واگر به اخبار روز چهارم حمل 1392 بی بی نگاه کنید هم می بینید و هم میشنوید که جانان موسی زی سخنگوئی وزارت خارجه هدف أصلی سفر چهارم حمل حامد کرزی به قطر را گفتگو ومذاکره با سران قطر بخاطر کشایش دفتر طالبان در قطر میخواند. وهفته گذشته نیز زیر نام شرکت در کانفرانس آمریکا وجهان اسلام یکجا با معاون شورای امنیت ورئیس شورای عالی صلح با مقامات قطر روی گشایش دفتر طالبان صحبت وتوافق کردند وحالا دنده محکم کاری را بنام تعلیق وتوقف مذاکرات بخورد مردم میدهند.

توقف بخاطر گرفتن سرعت:: افراد ساده دل وظاهر پسند فکر میکنند پروسه مذاکره بخاطر امضای قرار داد امنیتی از طرف حکومت کابل متوقف شده اما نمیدانند که این توقف شبیه توقف طیارهجهت ذخیره انرژی وگرفتن سرعت تا پرواز است. درامه سرعت و توقف در مسئله امضای پیمان استراتیژیک بین کابل وواشنکتن نیز وجود داشت .حامد کرزی وشورای امنیت شان خاکه پیمان استراتیژیک را در زمان حاکمیت بوش امضا کرده بودند باز هم چندین باراز توقف پروسه مذاکرات امضای پیمان استراتیزیک بخاطر دلائل افغانستان صحبت میکردند تا اینکه روزی با استناد واتکا به تأئید لویه جرگه عنعنوی امضا شده اعلان شد وامضای قرار داد امنیتی هم جزء از مواد پیمان استراتیژیک است که حال با توقف های زرگری مردم را به تعهد وصداقت حکومت در جهت دفاع از منافع ملی فرا میخوانند. تیم حاکم بخاطر تحریف ذهنیت عامه وجلب توجه ساده لوحان سیاسی از شرائط افغانستان صحبت میکنند تا اینکه جو وفضای سیاسی تأئید قرار داد را از آدرس مردم آماده سا خته وخود را از پیامد های منفی اینده برائت دهند .همان است که بار بار توقف ودنده محکم کاری را سر خط اخبار رسانه ها میسازند ومیگویند کار از محکم کاری عیب نمیکند .
اگر دعوت شوند تشریف می برند!: مقامات کاخ ریاست جمهوری افغانستان از تحریم مذاکرات قطر به علت تخلفات آمریکا از وعده هایش سخن گفته اند گو اینکه دعوتنامه ها بالای میز شان گذاشته شده .همه میدانند که حکومت افغانستان در دور اول مذاکرات بیک طالبان وامریکا ئی ها شرکت ندارند چون طالبان تا هنوز آمادگی خودرا بخاطر مذاکره با حکومت کابل نشان نداده اند ثانیا هدف اساسی گشایش این دفتر مذاکره با کابل نیست. اگر هدف مذاکره با حکومت کابل میبود دفتر کویته وپیشاور به کابل نزدیک تر است همان نقش را که دوحه بازی میکند اسلام آباد هم میتواند واگر عقیده داشته باشید که طالبان بدون اذن واشاره استخبارات پاکستان به قطر رفته اند این هم یک ساده لوحی سیاسی است .همه میدانند این دفتر بخاطر مطرح ساختن طالبان در عرصه سیاسی خواست اساس گشایش یافته چیزیکه خواست اسلام آباد نیز میباشد.حکومت کابل در مذاکرات قطر اشتراک میکند ازینکه در دور اول افغانستان از بر نامه خارج است آقایان قبلا بخاطر بزرگ نمائی فر مودند ما مذاکرات قطر را تحریم میکنیم و باز حین اشتراک در دور بعدی میفر مایند شرائط ما از طرف آمریکا قبول شد. واقعیت این است که این حکومت سیاسیون وجامعه مدنی را سر گیچ کرده طوریکه حرف ها وجست های سیاسی هفته وار حامد کرزی را فراموش میکنند گشایش دفتر طالبان وامضای قرار داد امنیتی از أهداف اساسی حکومت کابل بوده وهست حامد کرزی حین بر شمردن محل نه پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان صریحا گفت قرار داد را با ایشان امضا میکنیم به شرطیکه شرائط ما قبول شود اما نمیگوید کدام شرائط .مسئله توقف مذاکرات را تکرار میکند تا مردم بیاد بیاورند به این تر تیب خودرا صادق وحافظ منافع ملی افغانستان معرفی میکند .شما خواهید دید که ایشان در دور بعدی مذاکرات من حیث فرع قضیه هم به قطر میروتد وهم قرار داد امنیتی را امضا میکنند آنوقت اعلان میکنند شروط ما پذیرفته شد شرائط که نه حالا مشخص شده ونه هم در آینده معلوم خواهد شد. وکسی هم نیست پرسان کند کدام شروط؟ همه در پرده ابهام.. لذا از توقف امضا وتحریم اشتراک در مذاکرات سر خورده نشوید.

 

– See more at: http://www.firozkoh.com/archive/siasi/abdul_qadir_alam/0217_20062013_alam.htm#.VIoPdjGG9TQ