آرشیف

2020-2-6

نظیر ظفر

توصیه بخاطر کرونا

تشــویــــش از ورود کرونا نمیکنم
هر گزســفر به وهان چیسنا نمیکنم

لیمو بود رفیق غذایم به صبح و شام
میلی به اســپرایت و به کولا نمیکنم

با دال چینی و سیر بریزم کمی عسل
خود را به قرص دارو مداوا نمیکنم

پر هیز بوسه میکنم از هر عزیز خود
یک بوســــــه هم به دلبر زیبا نمیکنم

چون دست میدهم به عزیزان خویشتن
آهسته دســـــت شویم و غوغا نمیکنم

در جای ازدحام برخ ماســـک مینهم
فرض است حفظ جانم و بیجا نمیکنم
 

 نوشته نذیر ظفر