آرشیف

2016-6-7

afrotan

تناقض فلسفی گفتمان حاکم مذهبی با لغو مجازات اعدام در افغانستان !

هرچند قصد نداشتم در مبحث حساس فلسفی و پژوهشی ای شرکت نمایم   که از صد ها سال بدینسو برخلاف احکام صریح قرآن پاک کتابی که به مثابه نقشه راه فطرت انسان از سوی زورمندان و جلادان تاریخ مورد سؤاستفاده قرار گرفته است و انسان این خلیفه خدا در زمین را مظلومانه به قتل میرسانند . البته نباید فراموش کرد که بسیاری از دانشمندان مسلمان وحتی برخی ازآنعده روشنفکران دینی ومذهبی نیز که درفشرده ء اندیشه های شان اعدام جایگاهی ندارد نتوانیسته اند پایه های فلسفی و عقلانی برای شناخت  این اصل مهم تاریخ و تمدن بشر بیان کنند . 

 

ادامه مطلب در اینجا