آرشیف

2016-7-18

محمد سرور انوری غوری

تلفات ملكي هـــــا :
تلفات ملکی ها يكی از مشكلات اساسي را در برابر نيروهاي مسلح كشورهايكه در جنگ هاي تعميلي  و داخلي قرار دارند تشكيل ميدهد، زيرا دشمنا ن وطن و مردم البسه محلي و فشار هاي گونا گو ن مرد م را سپر قرا ر ميدهند ويا بخاطر ايجاد ترس و وهشت بكشتار مردمان ملكي پرداخته و يا استفاده از منازل رهايشي و اما كن مقد سه منحيث موضع و همچنان بر خورد نا آگا هانه كه باعث تضعيف رو حيه مردم گرديده وعكس العمل  تحريك آميز را بار مياورد استفاده مینمایند،گرچه بصورت كل قطع اين تلفات ناممكن است ولي در كاهش آن بايد توجه جدي صورت گيرد و ازجانب با وصف آنكه بيشترين اين تلفات درافغانستان از طرف مخالفين صورت ميگيرد، ولي هميشه منحيث يك حربه تبليغاتي مو رد استفاده قرار گرفته است، يكي از وظايف عمد ه و اساسي منسوبين اردو را افشاي حركات مخالفين و دلجويي از مردمان آسيب ديده و جبران خساره تشكيل ميدهد كه درموارد مختلف باید توجه اعظمی را بخرچ داد تا از تلفات ملکی ها تا حد امکان جلوگیری گردد وبه خسارات وارده رسیدگی لازم صورت گیرد.