آرشیف

2015-7-31

نظیر ظفر

تلافـــــی غـمـهـــا

ما را کســـــــی به مهر تما شا  نمیکند
بر گلــــــــــشن خزان زده ماوا نمیکند

سر مایه جــــــــوانی ما شد سپند عشق
افســـوس ها ؛   تــــــلافی غمها نمیکند

خوبان دری محبت خود بسته روی ما
حتی که ناز و عــــــشوهِ بیــــجا نمیکند

چون مرده روی آب حقیرانه می رویم
ما را قـــــبول ؛ دامــــــــن دریا نمیکند

ســــاقی بــــــــهر که جام دهد با تبسمی
با خـــــــــشم هم نگاهی سوی ما نمیکند

نوشته نذیر ظفر 15/29/7