آرشیف

2024-2-10

دوکتور صلاح الدین سعیدی

تلاش  برای ایجاد جبههٔ وسیع ملی! 

 

تلاش برای ایجاد یک حرکت و جبههٔ وسیع  و فرا گیر  افغانی ، الترناتیف و قایمقام خوب دیګر ندارد ! 

برماست و باید برای تحقق و بوجود آوردن آن کار کرد! 

تازمانیکه محوریت ملت افغان  و توافق بر سیستم تجربه  شدهٔ بشری، یعنی انتقال حاکمیت  به ملت بر نه ګردد و این پروسه به صورت طبعی به کمک جهانی در عالم اسباب تقویت و زمینه سازی  نه شود، و ما درین راستا تلاشهای خود را هماهنګ و منسجم نه سازیم، مشکل ما، منطقه وجهان درین منطق حل نه خواهد شد! 

اما صرف و صرف چشم امید به مسکو، واشنګتن، پاکستان ، ایران و چین دوختن عدم فهم از کنه قضایا در عصر امروز است! 

تمام این محور ها با اولویت دادن منافع خود تمرکز داشتند و دارند و این قابل فهم هم است! 

برماست تا با ایجاد ادرس و یا ادرسهای قومی ملی جهان را قناعت بدهیم که رهایی افغانستان و مدنظر ګرفتن منافع مردم افغانستان و جهان باید با هم تلفیق داده شوند! 

هرګونه افراط و تفریط مشکل ما و جهان را حل نه خواهد کرد! 

الترناتیف طالب ملت افغان و توافق بر ساختار سیاسی است که ملت افغان درآن تعین کننده ګردد و سیستم فعال شود که درآن هیچ کس به شمول طالب منتفی نه شود! 

افغانستان حل قومی و زبانی  نداشت و ندارد! 

داکتر صلاح الدین سعیدی 

۸/۲/۲۰۲۴

00447886474638