آرشیف

2018-3-19

دکتور سید احمد جهش

تلاش ایالات متحده در ایجاد بهانه جهت تجارت هفده ساله هروئین در افغانستان

گرفته شده از" فورت روس"
تحلیلی از"واکین فلورس" ژورنالیست مکزیک تبارامریکائ
ترجمه وتلخیص از دوکتور سیداحمد جهش
15 مارچ 2018 ترسائی
 
طوری که به نظرمی رسد " الیس ولس" معاون وزیرخارجه ایالات متحده درامورآسیای میانه وجنوبی ،اخیرن اظهارداشت که اومذاکرات مستقیم باطالبان درافغانستان را رد نمیکند. همینطورافزایش نقش ایران شامل راه حل واقع بینانه میباشد.
بهرحال مسئله صلح ضرورت فوری تغییر موضع حکومت ومخصوصن دستگاه امنیتی پاکستان را ایجاب مینماید.
ازاین چه میتوان استنباط نمود ؟
مطابق به گفته " ولس " مذاکرات تنها درفحوای کارمشترک باحکومت کابل امکان پذیراست، همچنان این منبع رسمی تاکید میکند که همه جناح های درگیرجنگ باید درتوافق صلح حصه بگیرند.
 اما به " ولس " نمیتوان اعتماد نمود زیرا اگرنقش اورا منحیث یک کارمند بدون آجندای شخصی یک طرف بگذاریم  ودوران ماموریتش را درنقشهای مشابه اززمان بوش تا اوباما تحت رهبری کلنتون واکنون دراداره ترمپ  منحیث یک نیوکنسرواتیف کارکشته وتثبیت شده مدنظرگیریم ، با اطمینان میتوان گفت که خالیگاه بین سخنان او ونیات ایالات متحده محوراصلی معضله رابرملا میسازد.

 

ادامه مطلب در اینجا