آرشیف

2017-9-9

دوکتور ص. سعیدي

تلاشهای جدید پاکستان و ديپلوماسی افغان!

بعد از اعلام ستراتیژی جدید امریکا برای منطقهء ما، افغانستان و پاکستان، ماهیت و چهرهء اصلی شرو فساد حاکمیت پاکستانی را که نزد اکثر جهانیان در واقع روشن بود  رسماً نیز روشنتر شد. اینکه درین پېروزيی سهم عمده از هند بود و یا خود جهان بخش از حقایق را در ساحه لمس کرده بود و یا قسماً نقش جانب افغانی بود بحث به جای خود باقی است اما مهم اینکه پاکستان خود نیز درک کرد و فهمید که چهرهء اصلی شر و فساد شان رسوا شد. پاکستان بنابر ماهیت خطاء و غلط و اینکه افغانستان با ثبات و قوی را نه دیده نه میتواند و نه اجازه میدهد عوض دقت و تجدید نظر در پالیسی خطاء جنایت کارانه  و صدور ترور خویش حتی بعد ازین پالیسی جدید آقای ترامپ و امریکا هم دیده میشود به نحوی به لجاجت دست زده و تلاش ادامهء فریب را دارد و درین راستا متحدین جدید و یا هم تقویت به جوانب دیګر نیرو های مطرح در منطقه است. 
وزیر خارجهء پاکستان به چین، ایران، روسیه ، ترکیه و …. سفر دارد و در اولین سفر خویش یعنی در سفر به کشور چین(٧/٩/٢٠١٧) دیده شد که از همان چرندیات و اغواګری های قبلی دست نبرداشته است و هنوز هم توانسته عدهء را در فریب نګه دارد. 
بر دیپلوماسی افغان است که تمام این سفر ها و نشست و برخاست پاکستان را به صورت پيګیر تعقیب و برای خنثی کردن فتنه و فریب پاکستان قبل از سفر و بعد از سفر شان برنامه های روی دست ګیرد که فتنه و شرارت پاکستان را با دادن مستندات به جهان و اطراف نشستها چنان مهار، افشاء و رسواتر نماید که  امکان مانور و فریب دیګر به پاکستان میسر نه شود. سازماندهی نشستهای تنویری و دادن مستندات به جهان در افشای تاکیدات فریب پاکستان باید در دستور روز بلاتأخیر دیپلوماسی افغانی قرار ګیرد. 
نشر و افاده های منابع خبری افغان و از جمله طلوع نیوز با عدم دقتها و افاده های غیر دقیق و حتی  خطاء و مضر صورت میګیرد. درین خبر هامیګویند که ګویا امریکا پاکستان را به حمایت از تروریستها متهم ساخته است. 
به این اساس ګویا بر بنیاد اتهام امریکا کمک های خود را بر پاکستان قطع و تصامیم امریکا و جانب افغانی و جهان استوار بر اتهام است. این نوع افاده ( اتهام ) در رابطه به پاکستان خطاء و غیر دقیق است.  معلومات ما در مورد شرارت پاکستان به ثبوت ها و مستندات استوار است. لذا بکار ګیری لفظ اتهام جدا غیر دقیق و به نفع پاکستان است. 
از استعمال اتهام باید دوری کرد و چه بسا که تعداد از حلقات یا مزدورانه و یا معذورانه  از اتهامات متقابل پاکستان و افغانستان علیه یک دیګر بحث میکنند. 
جانب افغانی و جهان ثبوتهای در مورد شرارتهای پاکستان دارند و ثبوت  با اتهام فرق دارد. 

پاکستان عامل دهشت است نه قربانی! 
قربانی مردم در پاکستان و قبل از همه مردم در افغانستان ناشی از سیاست ھای خاینانه، شرارت های پاکستانی، پنجابی و دهشت افګنانهء استابلشمنت پاکستان است! 
از ھزارھا سند اقرار جنرال اسد درانی در مصاحبه با تلویزیون الجزیره در لندن ( در یو تیوب موجود اس) و اقرار یکی از عاملین انفجار  مکتب نظامی پاکستان در پیشاور که برای فریب گلخانان پاکستان امروز توسط پنجاب و ای اس اس سازمان دهی شده  است کفایت میکند که اتهام شرارت پتکستان را ثابت داستنه و دیګر آنرا كس اتهام نداند. به اين ترتيب پاکستان قربانی نه بلکی عامل دهشت و ترور است كه در نتيجهء مردم که در کشور تقلبی و غیر مشروع به نام پاکستان زندګی میکنند نیز قربانی آن اند.
آغاز و یا ادامهء مذاکرات سه جانبهء چین، پاکستان، افغانستان در سه ماه آینده  صرف و صرف زمانی قابل قبول است که جانب پاکستانی درآن از عملی کردن توافقات نشست های قبلی سه جانبه ګزارش دادن بخواهد. درغیر آن مانند ٢٣ سفر جانب افغانی نتیجه و معنی نه خواهد داشت و از آن مانند سابق به خاطر تنقیص و اسان ګیری جهان علیه متجاوز و فریب کار  یعنی استابلشمنت پاکستان استفاده خواهد شد و این فرصت را نباید به پاکستان داد. 
در سنای امریکا از سناتور امریکایی هندی الاصل و یک سناتور دیګر مطالب ارایه شد که ضرورت است این دو شخص بلاتأخیر با  دادن و پيشکش کردن مستندات و منطق سخن، دید و باز دید ها تنوېر لازم شوند. سناتور امریکایی هندی الاصل از تشویش پاکستان در برابر نفوذ هند در افغانستان یاد آوری و تشویش کرد که به این ترتیب  استقلال  افغانستان را بخاطر حق انتخاب  دوست برای جانب افغانی به نحوی منتفی کرد و دوم اینکه اګر پاکستان نه خواهد که در افغانستان این و یا آن کشور سرمایه ګذار ی کند پس باید به  چین جبین و پیشانی  پاکستان دیده، توجه و خیال پاکستان باید از جانب افغانستان مراعات شود؟ 
این طرز دید سناتور دیموکرات امریکایی خطاء، نادرست  و ضد افغانی است. 
سناتور دیګر دیموکرات امریکایی پا فراتر ګذاشت و به تحمیل خط ننګین بنام دیورندلاین  کمک های امریکا را مشروط ساختن سفارش کرد. 
این نوع سیاست ها و مواضع ثابت میسازد که دیپلوماسی افغانی کار بس حساس، دقیق، حسابی و تأخیر ناپذیری را در پيش دارد که در صورت ناوقت جنبیدن و اقدام متناسب به موقع همین امروز جانب افغانی نه کردن به پاکستان فرصتهای بیشتر شرارت علیه صلح و علیه افغانستان میدهد. 
ما و جهان مستندات دارند که پاکستان را به چار کتاب ملامت، خطاء و ناروای، فریبکار و دو بستند ثابت کرده میتواند.
از همین حالا باید ابتکار عمل را در دست ګرفت و با کم کاری ديپلوماسی افغان، مردم و کشور ما را از شرارت پاکستان باید نجات داد.
امیدواری های زیادی وجود دارند که مبارزات جاری  مردم پشتون و بلوچ با هماهنګی با جانب افغانی بسیاری از فتنه های استابلشمتت پاکستان را نقش بر آب کند. 
اګر ناوقت جنبیدیم  و کار متناسب به موقع درین عرصه نه کردیم، پاکستان با تجربه در مکاری ایکه  دارد افغانستان و جهان را به شمول امریکاء به مشکلات و با فشار های بدی بیشتری مواجه خواهد کرد و این را نباید اجازه داد. 

بر دیپلوماسی افغان است که همین امروز دست به کار شود. 
پایان 
دوکتور صلاح الدین سعیدی 
٨/٩/٢٠١٧
٠٠٤٤٧٨٨٦٤٧٤٦٣٨ایوجدک