آرشیف

2024-1-1

محمد آصف فقیری

تقدیر نویس نامرئی سیاسی افغانستان با کمک نقل گرایان دینی!

 

ادوارد اسنودن قهرمان مردمی و خاین سازمان سیا آمریکا٬ برای ما ثابت کرد که استخبارات به مردم خودشان که قدرت اعمال شان از انجا سرچشمه می گیرد رحم نمی کند٬ چه رسد که ما اقتضای مدرنیته و توسعه از امپریالیسم داشته باشیم…!

ورود به موضوع:

حضور استخباراتی آمریکا در افغانستان برمیگردد به پیش از انقلاب ۷ و ۸ ثور که بررسی ژرف این اشراف استخباراتی بینیش مارا برای آینده افغانستان روشن می کند. حتی عده از مارکسیست های افغانی به این باور اند که حفیظ الله امین در لباس قدرت شرق در واقعیت خادم غرب بود و در برابر سرکوب بی رحمانه کمونیستی الخصوص دوره حفیظ الله امین نهضت های اسلامی تندرو بوجود می آید٬ البته مغز متفکر استخبارات پاکستان بود که در نتیجه دو تجاوز از دو نظریه در نقض حقوق بنیادین مردم افغانستان عریان می شود: کمونیسم و اسلام تندرو٬ اما اینکه چرا ندا های عقل گرایانه سرکوب و تبعید از وطن می شوند٬ بهترست مورد را از افلاطون ارسطو شروع کنیم که معتقد بودند: عده آفریده شده تا برای عده دیگر خدمت کند که البته این نظر در قرن ۱۷ توسط فیلسوفان در مبانی برابری و دموکراسی نقد شدید شد ولی شایسته سالاری در دموکراسی حقیقت این نظریه افلاطون ارسطو را برجسته می کند. یعنی این حقیقت بیدون نظم قانونی شایسته سالاری در واقعیت انسانی در دنیا نمی تواند جامعه را انتظام بخشد. پس اینطور نتیجه میگیریم که: آن قدرت نامری در نوشتن سیاست افغانستان٬ قدرت را به عده می سپارند که فاقد عقلانیت و جوهر عقل اند و در خدمت و اطاعت استخباراتی هیچ حایلی از ترحم٬ عاطفه و وجدان ندارند٬ و یا دانشمند بوده فاقد وجدان مانند اشرف غنی و از طرفی افکار عمومی را هم سعی بر این دارند که در تنزل نگه داشته شود. ورنه ایده های شهید احمدشاه مسعود و دکتر نجیب الله در مدنیه فاضله افغانستان در حدود ۹۰ فیصد مطابقت داشت٬ که اگر تلفیق این دو جهت در ظاهر مخالف یکی می شد٬ شاید سرنوشت را در سیاست٬ خودما می نوشتیم و افکار عمومی آنزمان می بایست در تلفیق این تطابق یا یکی شدن دست بکار می شدند.

آینده افغانستان در ادامه شرایط کنونی:

البته وظایف بدوی دولت در چهارچوب شهرداری و امنیت بدوی سراسری را با ثبات سیاسی اشتباه نگیریم٬ زیرا وضعیت طوری مدیریت می شود که در آینده مردم افغانستان از داخل و بیرون با حمایت جامعه ملل از آمریکا و ناتو یکبار دیگر درخواست حمله کند و یا کدام عملی را خودشان مهندسی کند تا چنینی شود٬ که یک بخش دیگر طالبان با حمایت و نظارت قدرت های شرق٬ سناریو سازی استخباراتی داعش و افغانستان  را٬ تا کنون مهار کرده اند… البته نطفه طالب به آمریکا برمیگردد ولی طالب بیدون قدرت های شرقی هم دوام نمی آورد.

راه حل:

بیدون شک هر بنیاد حاکمیت ملی برمیگردد به مردم و الخصوص جوانان که بالای سرنوشت شان حاکم شوند پس ژرف نگری و تحقیق پدیده هاست که حاکم شدن را آفتابی می کند و در ختم پیشنهاد می کنم تا مبحث عقل و نقل را در لینک ذیل نیز مطالعه نماید:

 http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Faqiri_a_taqabl_aqel.pdf

آخرین نوشته محمدآصف فقیری در ۲۰۲۳

 

پناهنده در تاجکستان