آرشیف

2024-1-6

محمد آصف فقیری

تقابل و مترادف بودن تعصب و رادیکال در چیست؟

 

 

رادیکال بستری تباهی است که فرد مبتلا٬ بطرف تباهی روانست که متعصب پدیداری تباهی می باشد یعنی چنان در تنفر و نفرین حق تنزل پیدا کرده است که متعصب گردیده است…..!

شرح مطلب:

بیدون شک رادیکال در گفتگوها و مناظره های علمی ماهیت خودرا از دست می دهد. که درون سازی تا تغییر را هم فراموش نکرد. زیرا جوهره حقانیت اسلام چون آفتاب آشکار است و اکنون در بستر آزادی بیان به یافته های دست پیدا می کنیم٬ که غیر مسلمانان بی نهایت از حقانیت اسلام استفاده برده اند٬ تا مسلمانان و الخصوص افغان ها٬ زیرا مردم ما از آدرس دین در افکار فهم نادرست از دین یا رادیکال و یا اسلام سیاسی پسا ۱۹۹۲ مبتلا شده اند.

اما پیش داروی تعصب مترادف با رادیکال نیست بلکه نوع تکلیف روانی و یا عقده مندی که از برخورد تعصب یعنی تعصب در برابر تعصب پدیدار شده است و افراد برای حفظ و احساس آرامش در جامعه توده ای افغانستان٬ این چنین می پندارند که بایستی طرفی و سمتی باشند.

در حقیقت بی طرفی و حفظ توازن در سیاست مسبب عدالت اجتماعی می شود. هرچند بی طرفی و حاکمیت قانون مانند فکاهی در طول بیست سال بود که الحمدلله اکنون در بین جوانان نبوغ آن پدیدار شده است.

اسلام در برابر برتری جوی و تعصب مبارزه های زیادی نموده که تنها عمل بهتر نزد الله تقوا گفته شده است که خدمت به خلق الله جز تقوا و از مسئولیت های زمامداری اسلام گفته می شود. ولی آنچه در افغانستان است اسلام می باشد نه مسلمان یعنی شعار تُهی عمل٬ زیرا ملت پسا جنگ بی نهایت استفاده جو٬ غریزه پرست٬ تنبل و ریاکار و دروغ بی حد و مرز در سیاست های شان٬ البته دوره طلایی چون داود خان و دهه دموکراسی ظاهر شاه که فرهنگ و رفتار مردم به گونه عالی بود که در گونه های موسقی و سینما ان زمان هویداست.

در نتیجه طالبان که بخاطر افکار اسلامی طالب شدن را٬ می شود در گفتگو به نتیجه مطلوب دست یافت. و اما مشکل در عدم تغییر طالبان تعصب قومی می باشد و بدتر آن٬ آن عده از مریض های قومی که در خارج با لباس های متغییر برای پایداری حکومت قومی مبارزه می کنند حتی مبارزه برای باز شدن مکاتب خواهران ما نیز برای خدمت به خانم ها نیست٬ برای اینکه مبادا این فرصت و لذت غریزه منفی شان پایان داده نشود. و بازهم الحمدلله که جوانان امروز خوب روانشناس نیز هستند.

با اکثریت هشتاد فیصد که معتقد اند: انتقال قدرت از اشرف غنی به طالبان نظامی نبوده و برای اثبات و پاسخگوی جنایات جنگی از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ اشرف غنی و همکارانش بایست محکمه بین المللی می شد. و این یعنی عدالت اجتماعی که متاسفانه هرکس در هر دوره در برابر مردم افغانستان خیانت می کند و بی پاسخ می ماند و بعدی چندی در توجه و تعبیر خلاصه می شود.

مرتبط با موضوع بحث من با افغانستان انترنشل:

📸 Watch this video on Facebook https://www.facebook.com/share/v/LgmTM61JeCYq8Q2D/?mibextid=KsPBc6

محمدآصف فقیری