آرشیف

2023-8-16

گل رحمان فراز

تفسیرِ «بسم‌الله الرحمن الرحیم»

 

ط.البان در افراطیت شان مقصر نیستند. مساجد و‌ مدارس تروریست می‌سازند. آ‌نچه طلبه‌های دین در مدارس و مساجد می‌آموزند، افراطیت دینی است. طلبه‌های علوم دینی قبل از این‌که علم دین را کامل بیاموزند، شهید می‌شوند و‌ با مرگ شان جان ده‌ها فرد دیگر را می‌گیرند. «شهادت که مردم آرزویش را حتی در خواب هم‌ندارند» نظام آموزشی علوم دینی ناقص است. قبل از این‌که به تفسیر سخن پی‌ببرند، گمراه شده و از نیم‌چه ملایی شان فتوا صادر می‌کنند. بدنامی شریعت اسلامی ریشه بر استفاده نادرست نظام آموزشی دارد.

در مدارس و مساجد؛ در دوره خط شناسی و خط خوانی برای طلبه‌ها تضاد دینی با ادیان و‌ بعد از آن اختلاف نظر مذاهب تدریس می‌شود که سر و دُم اش دوست نشدن یهود و‌ نصارا با مسلمانان و تفاوت در شُستن و مسح کردن پای است. در آموزش بالاتر شاگردان را با گردان‌ها به سمت خشونت و ظلم می‌برند که ندانسته خشن، افراطی و تندرو تربیت می‌شوند.

 

بقول سمیع حامد:

جناب شیخ آیت می‌فروشد

دکان دارد روایت می‌فروشد

بیاور پول پیغمبر چه باشد

خدا را هم برایت می‌فروشد

 

مغلق بودن روش تدریس به روند آموزش خلل وارد می‌کند و طلبه‌ها چیز‌های می‌خوانند که نمی‌دانند. هرگز محتوای سخن را نمی‌فهمند ولی با همان فهم نادرست/میخانیک شان صاحب فتوا اند تا روزگار و سعادت دیگران را به چالش بکشند.

نمونه‌ی بارز از آموزش نادرست «بسم‌الله الرحمن الرحیم» را این‌گونه بیان می‌کنم: «بسمِ؛ شروع می‌کنم. الله؛ بنام خدا. الرحمن؛ چنان خدای بخشاینده و‌ مهربان است. در این دنیا هم برای مومنان و هم برای کافران از برای رزق، الرحیم، چنان خدای بخشاینده و مهربان است در دار عقبی خاص بر مومنان، نه برای کافران از خاطر رحم.» تفسیر این‌ چنینی مفسر را به چالش می‌کشد و طلبه طبعاً از درک آن عاجز است.

این‌که می‌گوییم، مدارس و مساجد اسلام را دینِ «زدن» و «کشتن» معرفی می‌کنند هم ادله وجود دارد. در آموزش‌های دستوری سطح بالا برای طلبه‌های علوم دینی صرف و نحو تدریس می‌شود. طلبه‌ها، قبل از این‌که به اهمیت دستور زبان در آموزش زبان فکر کنند، به گردان و معانی بیرون شده از درس شان تمرکز دارند. در صرف بهایی گردان‌های که تدریس می‌شود، مثلاً:

 

ضَرَبَ = زد یک نفر مرد

ضَرَبا= زدند دو نفر مردان

ضَرَبُوا= زدند سه نفر و یا همه مردان

و یا؛

قَتَلَ= کُشت یک نفر مرد

قَتَلا= کُشتند دو نفر مردان

قَتَلُوا= کُشتند سه نفر مرد یا همه مردان

 

این‌جاست که طلبه‌ها تفکر «زدن» و «کُشتن» را از آنجا در سر می‌گیرند ‌و برای پیاده‌سازی آن افکار افراطی نیازمند گروه‌های تروریستی‌اند تا در بدنه‌اش جذب شده و برای ویران کردن دیار و کشتن مردم شان آستین بلند زده، لنگی به سر کرده و ریش دراز نمایند و کسی را از زخم‌ زبان شان آرام نگذارند. پس بچه‌های تان را قبل از مُلا شدن، آدم کنید چون آدم شدن سخت است و مُلا شدن آسان.

 

علامه اقبال لاهوری گفته بود:

ز ما بر صوفی و ملا سلامی

که پیغام ‌خدا گفتند ما را

ولی تأویل شان در حیرت انداخت

خدا و جبرئیل و مصطفی را