آرشیف

2018-12-19

غلام رسول مبین

تفاوتِ اعلان و اعلام

گرچند بحث، موشکافی، کنجکاوی و معنایابی واژگان برای بعضی ها شاید که خیلی چیزی مهمِ جلوه نکند. به نظر من اما، آنچه که میتواند مطلب را به مخاطب ویا طرف مقابل به صورت درست و با بیانِ شیوا ابراز بدارد، نیازمندِ کاربردِ واژگانِ درست با الفاظِ دقیق آن میباشد. 
واژگان زیادی معانی مترادف، متضاد، متجانسِ و مشابهِ دارند و حتا به ندرت واژه های هم هستند که اشکالِ املایی هم نوعِ دارند. درین میان و درین فصل که زمانِ مشخص شدن نتایج انتخابات مجلس نمایندگان است، واژه های چون اعلان و اعلام – خیلی ها به این میدان در حالت کاربرد و استفاده قرار دارند. به نظر من تفاوت های ظریفِ در بین این دو واژه که گاهی مترادف نیز میباشند، وجود دارد. و آن اینکه:
اعلان؛
به معنی آشکار کردن، ظاهر ساختن، آگهی و علنی کردن میباشد. 
بگونه مثال: اعلان جنگ، نسبت به اعلام جنگ مناسب تر به نظر میرسد. 
اعلام؛ این واژه مفاهم  دو معنای مختلف را افاده میکند. 

  1. اعلام – جمع عَلم است به معنای بیرق، پرچم، لوا، درفش  میباشد. 
  2. اعلام – نیز جمع علم است به معنای نشانه که گهگاهی به شکل علایم نیز نوشته میشود. 
  3. اعلام – آگاهانیدن، اخبار، اظهار، خاطرنشان، خبردادن، مخابره کردن، مطلع ساختن. 
  4. اما، اگر علان و علام، با حذف "الف" در ابتدای واژه باشند، مفهوم دیگری را جلوه میدهند:

علان– نادان، احمق. به ندرت آگاه کردن و آشکار نمودن معنی دارد. 
علام– جمع علامه است به معنی بسیار دانا، دانشمند. 
حفظ فرهنگ ادبی یک سرزمین بر میگردد به ارزج گزاری مجموعه ی از ارزشهای زبانی و آموزشی آن که این امر مهم تاریخ ادبیاتِ آنرا رقم بزند. 

بامحبت
غلام رسول مبین
غور، شهر چغچران
27 قوس 1397 هـ.ش.