آرشیف

2017-11-22

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

تفاهم نامه بین هیئت ریاست جهموری و روند راه و روشنی

هیئت مقام عالی ریاست جهموری افغانستان با حرکت راه وروشنی ولایت غور تفاهم نامه را امضاء کرد درترکیب هیئت مقام عالی ریاست جمهوری این ذوات محترم شامل بودند:

  1. محترم انجینر جامع زاده صاحب مشاورارشد ریاست جمهوری درامورمنابع طبعی ریس هیئت.
  2. انجینر صاحب قاضی زاده معین آب وزارت انرژی وآب عضو.
  3. آقا صلاحی معین حفظ ومراقبت سرکهای وزارت فوائید عامه عضو.
  4. آقا عثمانی معین مالی وداری وزارت اقتصاد عضو.
  5. معراج الدین شمس سرپرست معینیت مالی واداری وزارت احیاوانکشاف دهات عضو.
  6. حیدری ریس عمومی مالی واداری وزارت مالیه عضو.
  7. انجینر عبدالوکیل ناصری معاون عملیاتی شرکت برق افغانستان عضو.

که به اساس حکم شماره 2572 مورخ 24/08/1396 مقام عالی ریاست جمهوری وظیفه داده شد تا وارد شهر فیروزکوه گردند وبه مطالب شهروندان غور را شنیده وپاسخ ارایه فرمایند واین تعهدات را حرکت راه وروشنی به هیئت ارایه کرد:
1 رهبری حرکت راه وروشنی به تحقق این تعهدات خیمه های تحصن اش را درولایات ویژه شهر هرات ،کابل وفیروزکوه جمع وبه اعتراضات خیابانیش پایان میدهد.
2 رهبری این حرکت تعهد مینمایند تا از برپایی هرگونه تجمع اعتراضی خیابانی از امضا این تعهد به بعد میسپارتا بهار 1397 به اعتراضاتش درمورد سرک وبرق پایان میدهد هرگاه این تعهدات جامه عمل نپوشاند مجددا به دادخواهی می پردازند ومسئولیت هرگونه پیامد بعدی بدوش اعتراض کننده گان نخواهد بود.
1  وزارت فوائید عامه دربهار سال 1397 از جمله 380 کیلومتر سرک مربوط غور کار اسفارت حد اقل 100 کیلومتر آنرا از شهر فیروزکوه به سوب هرات واز فیروزکوه به سوب کابل آغازمینماید وهزینه مالی آن شامل سند بودیجه ملی سال 1397 میگردد وهم چنان کار سرک مربوط غور درمدت زمان 5 سال عملی میگردد هیئت محترم خودهارا مکلف میدانند از تاریخ امضا این تفاهم نامه درمدت دوهفته تیم تخنیکی جهت بازنگیری سرک به غور اعزام می نمایند.
2 پروسه تدارکاتی این سرک پلان گردیده وبرای سال 1397 ازطرف وزارت فوائید عامه تکمیل وکارعملی آن غاز میگردد.
3 هیئت ریاست جمهوری تعهد مینماید که کود بودیجه  یا  FGشاهرای طلائی مرکزی را درسال مالی 1397 بازنمایند وهزینه مالی این سرک دروزارت محترم مالیه درج سند گردد.
4 کار 5 میگاوات برق سولری درشهر فیروزکوه از آغاز سال 1397 کارش آغاز وروند کار بندبرق پوزه لیچ سریع گردد ودرسال 2019 به پایه اکمال رسد.
5 هیئت مقام عالی ریاست جمهوری گذارش از مشکلات غور را بگونه ویژه ترتیب وهمدوش با وکلای غور بحضور ریس صاحب جمهور ارایه فرمایند.
 از دوبند دیگر این تعهد نامه ما رد میشویم واز بیننده های محترم تقاضا به عمل میاوریم تاروی این همه مسائیل دقیق گردند.

باسپاس از شما.
حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی