آرشیف

2015-1-12

محمد امین وکیل

تــــلاش ریاست تنظیم آب برای اعمار شبکه آبـرسانی برای باشندگان شهر چغچران

 
 

به تاسی از سفر اخیر معین سکتور آب وزارت انرژی وآب وپیشنهاد کلانتران شهر چغچران برای اعمار شبکه آبرسانی شهر چغجران من طی سفر جداگانه به کابل موضوع را دوباره با مقامات  پی گیری نمودم  ودر نتیجه یک تیم سروی را با خود به شهر چغچران بردم تا این پروژه حیاتی را سروی نمایند . تیم انجینران موظف  اولین ملاقات با جناب والی صاحب غور دیدار نمودند جناب والی ضمن تشویق تیم مذکور یک گروپ از روسای ادارات مثل شاروال شهر ، رئیس اقتصاد ، تحت ریاست رئیس خدمات سکتوری را موظف ساخت تا با تیم همکاری نمایند وسهولت برای تیم فراهم نمایند رئیس اقتصاد اصلا علاقه نگرفت وحاضر به همکاری نشد مثلی که موتر های لکس جدید زیر پایش خراب میشد وباقی دوستان مثل شاروال ورئیس خدمات سکتوری درروز اول دو وریانت را همرای ما مطالعه نمودند یک احداث شبکه از چشمه میرزا شریف خان ودوم احداث شبکه از چشمه ضحاک در پوزلیچ ودر نتیجه فیصله شد که این پروژه حیاتی باید از چشمه ضحاک تمدید گردد ما کار سروی وتوپوگرافی ساحه را شروع نمودیم ودرروز دوم سروی بود که مغرضین بیدار شدند وکمر بستند برای کارشکنی تا برای مردم خدمت نشود ومردم را ازین نعمت خداوندی محروم سازند تیم سروی به مشکل مواجه شد ما را زورمندان تهدید به لت وکوب ومرگ نمودند ومن طی پیشنهادی به مقام ولایت موضوع را گذارش دادم که متاسفانه نه شهردار شهر نه رئیس خدمات سکتوری ونه هم مقام ولایت غور حتی کوچکترین اقدام نکردند ومن ناچار شدم یک وریانت  دیگری را مطالعه نمایم تا مفید باشد واین وریانت حفر چاه عمیق واعمار ذخیره آب وتوزیع برای مردم است من این سروی را درتپه شهدا تکمیل نمودم به کمک حاجی عبدالاحمد یک شهر وند با خیر در بلند ترین نقطه تپه شهد ا محل نصب ذخیره را تعین نمودیم واین سروی قسمی اعیار شده که فامیلی های میدان هوائی ، اطراف گدام ،غرب فامیلی ها وفامیلی های دره قاضی را میتواند آب برساند وحتی در تعمیر های الی ده منزل اب را پخش نماید . این شبکه برای  رشد نفوس سی سال بعد  اعیار میشود ودر حدود 20000فامیل را میتواند آب بدهد . ومن بعد از تکمیل سروی با تیم وزارت دوباره بکابل آمدم تا مجددآ با مقامات صحبت نمایم واین شبکه زیر دیزاین قراردارد واز بودجه انکشافی وزارت انرژی وآب تمویل میگردد وبه گمان قالب در سال جدید کار عملی آن آغاز خواهد شد وشهر واندان چغچران از آب صحی آشامیدنی استفاده خواهند کرد وروی سیاهی می ماند به شاروال وباقی زورمندان مغرور کارشکن شهر به خاک خفته چغچران که درین شرایط ودرین قرن سرک داخل شهر آن معیاری اسفالت نشد بلکه مسخره در مسخره شد . ومن به امید خوش بختی مردم غور که نه سرک دارند نه برق دارند ونه هم آب این مطلب را به پایان میرسانم ودر گذر پر حادثه زمان به امید روزی لحظ شماری خواهم کرد که بعد از اعمار این شبکه از نل خانه گیلی ام آب پاک وزلال کوه پایه های فیروز را به نوشم  .
 

 با عرض حرمت
17قوس شهر کابل
هوتل شیراز