آرشیف

2014-12-30

انجینر محمد نظر حزین یار

تعلیم و تربـیــــــــــه

 
 
درخشندگی دانش در چوکات ادب زیبایی می یابد.
تعلیم و تربیه ارزشش فقط در تغیر و تحول سالم ومؤثر است.
ثروت مادی و معنوی انسان متعلق به شرافت و معرفت اوست.
تجارب گذشته رونق حال ، درخشش حال وسرنوشت آینده است.
فرق بین انسان و آدم در شناخت حقیقت است.
وسعت خاک و ترقی یک کشور ، نتیجه قشر با تعلیم و تربیه آنست.
بعضی های می آموزند ، زیاد میدانند ، اما عمل شان برعکس آموخته های شان است ، زیرا تربیه آنها ضعیف است .
تعلیم و تربیه سعادت آفرین زندگی و تعالی بخش افکار انسان است.
تعلیم و تربیه مظهر آدمی و درخشندگی راه معنوی اوست.
تعلیم و تربیه شمشیر بران در میدان مبارزه با نا دانیست.
پاداش عمل ما نتیجه حاصل و استفاده تعلیم و تربیه سازنده است.
بی خبری ماست و گرنه درخت تعلیم و تربیه همیشه شاداب و پر بار است .
میحط بالای تعلیم تربیه اثر خاصی دارد ، آنانیکه تربیه سالم دارند محیط را انسانی می سازند.
تنها بخود فکر نکنید که چیز فهمید ؛ بدانید که دیگران نسبت به شما هم میدانند و هم عالمانه عمل می کنند.
بهار زندگی جوانیست و زیبایی آن وابسته به ثمر بخشی تعلیم و تربیه است.
ارج گذاری به تعلیم و تربیه در حقیقت قدر دانی از خویشتن است.
آنانیکه دست به خرابی می زنند ، تعلیم دارند ولی تربیه شان از اساس ناقص است .
شناخت خدا(ج) وابسته تعلیم و پیروی از اوامرالهی مربوط به تربیه انسان است.