آرشیف

2022-12-18

محمد اسحاق ثنا

تعصب 
سر تا پای جانم در گرفته 
لب ها و دهانم در گرفته
ز تفت آتشی افتاده در جان 
تمام استخوانم در گرفته
زبخت شوم سردمدار کشور 
که هست و بود و آنم در گرفته
ز جنگ و خانه ویرانی و کشتن 
سرای و آشیانم در گرفته
تعصب سمت بازی گشته بسیار 
از این آتش جهانم در گرفته
نمیگزارند که دختر درس خواند 
از این منطق زبانم در گرفته
محمد اسحاق ثنا
ونکوور کانادا
۱۹.۱۲.۲۰۲۱