آرشیف

2014-12-30

انجینر محمد نظر حزین یار

تعریف داد خواهی: پيوست به گذشته

 
 
تعریف جامع و مانع از دادخواهی که بتواند همه کوشش­ها و تلاشهای دادخواهانه­ی انسان در بستر تاریخ را شامل شود و هم چنین روند دادخواهی درآینده را نیز در بر گیرد، کاریست ناممکن؛ زیرا دادخواهی فرایندیست تاریخی و در حال تکامل که هنوز پایان نیافته است. از آنجا که بیعدالتی دارای وجوه متعدد و گوناگون است و از آنجا که ظرفیتها و توانمندیهای انسانها نیز در هر دوره و زمانی با زمان دیگر فرق میکند، هر جامعه و حتا هر فردی حق دارد دادخواهی را متناسب با نیازها و ضرورت­های زمان خودش تعریف نماید و براساس آن عمل نماید. روشهای دادخواهی بسته به چگونگی موانع و محدودیت­هایی که در برابر آن وجود دارد اشکال گوناگون پیدا میکند. به هر صورت، هر یک از تعاریف زیرین میتواند زاویه­ای از زاویه­ها و وجهی از وجوه دادخواهی را دربرگیرد. در این نوشته کوشش شده است تا از میان همه تعاریف ارائه شده برخی از آنها را برسبیل مثال ذکر کنیم.
تعاریف : يك پروسه عملي از مطرح ساختن موضوعات مهم در يك جامعه ميباشد.دادخواهي بر اساس اصول مشاركتي استوار ميباشد كه بسيج و تهيج يك جامعه براي مطرح ساختن موضوعات را در بر دارد. اين پروسه به هدف توانمند سازي شهروندان ،افراد و فعالين مدني صورت ميگيرد.
دادخواهي پروسه اي را تسهيل مي بخشد كه از طريق آن يك جامعه ميتواند بر جوانب ذيدخل و تصميم گيرندگان به منظور آوردن تغير مثبت در پاليسي تآثير داشته باشد.
دادخواهي ظرفيت مردم را بحيث تصميم گيرندگان تقويت ميبخشد وآنهارا مستقيمآ در ساختن يك قدرت حسابده و متعادل شامل ميسازد. پس دادخواهي يك رويكرد كلي براي نزديك شدن به تغير مؤثر است.ويا :

  1. دادخواهی تلاش پیگیر شخصی و یا گروهیست برای تغییر امری که مبتنی بر عدالت نباشد.

  2. جستجوی راه­ حل همراه و یا به نمایندگی از افراد فقیر بخاطر از بین بردن عوامل اساسی فقر، تأمین عدالت و انکشاف متوازن از طریق نفوذ و تأثیرگزاری در سیاست­ها و عمل پالیسی سازان.

  3. دادخواهی تلاش­های مستمر و منظمی است جهت نفوذ و تأثیرگزاری بر ایجاد، تعدیل و یا تطبیق تصامیم، قوانین و پالیسی­ها به منظور ایجاد تغییر مثبت در زندگی اقشار محروم اجتماع.

  4. دادخواهی عبارت است از مجموعه­ ای به هم­ پیوسته ومستمر تلاشهای ذهنی وعملی اثرگزار و قانونمند در جهت ایجاد، تغییر یا تعدیل مثبت در وضعیتی که در تقابل با قانون، رفاه، عدالت و حقوق بشر باشد.

از میان تعاریف فوق شاید تعریف آخری، دربرگیرنده­ی بسیاری از وجوه مشترکی باشد که در میان همه تعاریف وجود دارد. این تعریف، با ذکر قید «قانون مند»، مفهوم دادخواهی در عصر مدرن را روشن ­تر می­سازد و بالاترین مرحلهء دادخواهی را بيان مینماید. خیلی امکان دارد که ظرف چندسال آینده تعریف و تعاریف جدیدی از دادخواهی به میان آید که نسبت به تعاریف کنونی جامع تر باشد، زیرا فرایند دادخواهی درحال تکامل است.
  
دادخواهي موضوعات ذيل را شامل ميشود:
دادخواهي
   – پلان گذاري وهمآهنگي. 
   – تحقيق .
   – بوجود آوردن هم پيمانان وهمكاري جمعي.
   – تحليل و ارزيابي پاليسي .
   – طرفدار پيدا كردن.
     – كمپاين نمودن .  
 
 
 
  دوران“ زنجيرهْ ” دادخواهي
 
  دوران“ زنجيرهْ ” دادخواهي
 تشخيص موضوع .
جمع آوري معلومات و بررسي آن .             
پلانگذاري ستراتيژي دادخواهي .
اجراي دادخواهي .
نظارت و ارزيابي پيامدهاي آن
و تاثيرات نهايي .
 
 

اهداف دادخواهی

هدف در لغت به معنای "نشانه" و "غرض" است. اما در اصطلاح به چیزی اطلاق میگردد که رفتارها و فعالیتهای فردی، سازمانی و نتایج متوقعه در مسیر نیل به آن هدایت میگردد. به تعبیر ساده تر: هدف چیزی است که افراد و سازمانها نیرو و وسایل لازم را براى وصول به آن به کار مى برد و غرضش دست یابى و رسیدن به آن است. اهداف  تحت تآثیر عوامل و نیروهای محیطی و با استفاده از تجربیات، تغییرپذیر هستند، چرا که اطلاعات حاصله از نحوه عملکردها و تجربه­ها میتوانند در ترفیع یا تنزل هدفها مؤثر واقع شوند. هدفها علاوه بر اینکه سمت و سوی رفتارها را تعیین می کنند، انگیزه­های رسیدن به آنها را نیز به وجود می آورند.
 

هدف دادخواهی

هدف دادخواهی رسیدن به وضعیتی است که در آن عدالت تأمین، فقر کاهش، پالیسها، قوانین و تصامیم اصلاح و تطبیق گردیده و تأثیرات آن بر زندگی مردم رونما شده باشد.
 

تعیین هدف دادخواهی

با توجه به تعریف فوق، میتوان اهداف دادخواهی را به دو گونه تبیین نمود:
1-     هدف تغییر یا کوتاه مدت: هدف یا اهدافی اند که دسترسی به آنها در جریان مدت زمان کوتاه امکان پذیر باشد. به تعبیر دیگر: مجموعه اهدافی اند که با ایجاد تغییر در پالیسیها، تصامیم و قوانین به دست میآیند.
2-     هدف تأثیر یا بلند مدت: هدف یا اهدافی اند که نیل به آنها در طولانی مدت متصور باشد. به تعبیر دیگر: مجموعه اهدافی اند که در نتیجۀ ایجاد تغییرات در زندگی مردم رو نما شده و تأثیر گذاشته باشد.
 
………………. ادامه دارد