آرشیف

2017-9-5

دوکتور ص. سعیدي

تعبیر دیګر از تحلیل جناب م. ستیز!

 

به فکر من ظالم و متجاوزیکه ( پاکستان) بر خانهء شما ( افغانستان) تجاوز كرده و به حريم خانهء شما ( من) داخل شده و مال و متاع ما را ګرفته و حال به ناموس چشم بد دارد نباید مقاومت  کرد بخاطریکه دزد، ظالم و متجاوز ( پاکستان ) اسلحه و قوت دارد و دزدان و ظالمان دیګر را برای کمک خواسته میتواند و در صورت مقابله استعمال اسلحه و زور خود را کرده میتواند و ….

 و اګر همسایه و متحد پيدا کردیم كه در مقابله به تجاوز و دشمنی با متجاوز مارا یاری میرساند و لو برای اهداف خود، درین صورت جنګ و نزاع میشود و فیر و استعمال سلاح میشود لذا نباید ما ( داكتر غني و داكترعبدالله ) در همراهی سیاست دفاع و در همراهی آن مخالف ظالم (استراتيژي جدید امریکا)   عجله كرد. 

ظالم و متجاوز پناه ګاه و متحد دیګر ( چین و روس ) داشته ميتواند و متحدين و امكانات داخلي ( ستون پنجم ) ميتواند داشته باشد و اين قرار اظهارات مبصر سياسي جناب ملك ستيز به نفع ما نيست. 

خدمت جناب  ملک ستیز مبصر سیاسی باید ګفت که در پاکستان چین سرمایه ګذاری ٥٥ ميليارد دالری ( راه كاشغر ګوادر با ضمایم) كرده و برنامهء تأسیس پایګاه نظامی چین در پاکستان روی دست است و این ما نیستیم که مشکل ایجاد کرده و در حق کس تجاوز میکنیم. بلوچها، افغانها و اینک امریکا میتواند ازین سوء استفاد پاکستانی ها و جزیه ګسري حاکمیت پاګستان  با بالقوه ساختن امکانات زیادی بالقوه افغانی و جهانی از شرارت پاکستان جلوګیری کنند. این پاکستان و ایران است که  برحق ما تجاوز کرده اند  و نمی ګذارند در خانهء خود مالک خانه و عزت خود باشیم.  از آب، معدن، بازار، حاکمیت و …. خود استفاده کنیم. اګر در دفاع از عزت و شرف خود کس برای ما و یا امریکا مشکل ایجاد میکند و یا درد سر به امریکا میشود و دشمنان متحدین دیګر دارند و … استدلال بس ضعیف … است و چنین سفارش از مبداء خطاء است. ضرورت نیست در غم ایجاد مشکل. ممکن برای امریکا و یا کشور دیګر باشیم. 

 و ضرورت هم نیست مانند متعهد به افغانستان دیګران را که بعد از ٤ دهه يك موضع به نفع دشمن ما رویدست ګرفته اند بترسانید و متوجه مشکل سازید. 

بلی شهامت و قربانی دادن را باید اموخت و اګر در راه دفاع از عزت و ناموس انتخاب و ګزینهء دیګر نباشد که نیست،  از جنګ نباید. هراسید و دیګران را ترساند. 

پاکستان دیګر ګزینه را برای ما نه ګذاشته و دست متجاوز باید قطع شود. 

جانب افغانی و جناب حامد کرزی ٢١ بار از ارګ به شهر كابل سفر نه کرده که به پاکستان کرده و جناب اشرف غنی تا بارک های نظامیان پاکستان هم رفت. اما پاکستان تغیر نه کرد و شناخت من در همان اول همین بود و است که این دانهء سرطانی منطقه را باید از بنیاد معالجه کرد.  

اګردرین راه متحد قوی یافت ، فرصت را نباید با همچو تحلیل های ضعیف ضایع کرد. 

این  به صورت قطع به معنای تایید کور و کر بمباردمان و کُشت  و خون انسانهای بی ګناه و افغانها نیست. 

وقت ضرورت چو نماند ګریز 

دست  بګیرد سر شمشیر تیز

 

و این همان وقتش است! 

د. ص. سعیدی 

٤/٩/٢٠١٧