آرشیف

2018-7-26

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

تشبیهات ویژه در کلام حافظ

زمانیکه داریم دستِ حافظ می بوسیم، این تشبیهات را به خوانش حافظ زیرِ دید داشته باشیم. حافظ در کلام اش جهان را به جام، فلک را به ساقی، اجل را به می تشبیه فرموده اند. هرگاه که حافظ می خوانیم، با تشبیهات ویژه حافظ کاملاً خود را آشنا سازیم و بعد دست حافظ ببوسیم.
این تشبیهات دربرگیرندۀ رازِ کلام حافظ است یا بهتر بگویم این کلیدِ گنجِ حافظ است.

جهان جام و فلک ساقی اجل می
خلایق جرئه نوشی مجلسِ می
خلاصی نیست اصلا هیچ کس را

از این جام، از این ساقی، از این می

تشبیهات را که دارم از حافظ پیش کش پیش حضور می نمایم، در خوانش کلام حافظ ضرور پنداشته می شود که بدون این داشته، طرف کلام حافظ رفتن خطاست!

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی