آرشیف

2020-3-26

نظیر ظفر

تسلیت

مسلــــــــمان نما های منفور دین
مفاســـد گرا هـــــــای روی زمین

غلامـــــان بی عــــزت و بی قباد
کشنــــــــــد مردمان را بنام جـهاد

شررافگـــــــنان: داعش و طالبان
وهابی طــــــریقان و هم سفله گان

به دستـــــــور بیگانه دارند قــــتال
بتــــاریخ باشــــــــند در انفـــــــعال

سیــــــــک و هندو باشد وطندار ما
عزیزان دیــــــــرینـــــــــه و یار ما

غم شــــــان  غم ماست ای هموطن
بود خصم شان خصم هر مرد و زن

خدا صـــــــبر این غم به ایشان دهد
و لعنـــــــــت به داعش طریقان دهد

 نوشته نذیر ظفر