آرشیف

2015-1-12

استاد محمد عارف ملکزاده

تسلیت عرض میکنم بـشـمـــا:

با تأسف فر ا وا ن اطلا ع حا صل کر د م که دوست بسیا ر عزیزو دیر ینه ام سید محی الد ین کما لی در اثر یک حا دثه نا بهنگا م دا عی اجل را لبیک گفته و به ابد یت پیو ستند وهمه دو ستان و اقا ر ب و خو یشا وند ا ن را بگلیم غم نشاند ند بد ینو سیله مر ا تب همد رد ی و غمشر یکی خو د را بهمه اعضا ی فا میل و فر زند ا ن او سید جلا ل وبرا درا ن او سید غفو ر و سید اسلم وهمه اعضا ی فا میلهای کما لی و فا میل ها ی یعقو بی تقد یم نمو ده برا ی کما لی دو ست دیر ین خو د طلب مغفر ت وجنت الفر دو س و برا ی با ز ما ند ه گان شا ن صبر ی جمیل از خدا و ند آرزو مینما یم .