آرشیف

2016-8-13

علم عبدالقدیر

ترکش حباب ها
ترکش حباب ها !
میگویند سر انجام حباب دل داکتر عبدالله کفید وآنچه در دل داشت بر ملا ساخت .ما هم میگوئیم حباب دل ما هم که از پشم نیست گاهی می ترکد .این را درست میدانستیم که  داکتر عبدالله بنام رئیس اجرا ئیه هیچ صلاحیت اجرائی ندا شته با بردن عرایض وپیشنهاد منظوری برخی افراد همیشه نقش واسطه بین اشرف غنی وبرخی حامیان نزدیکش را بازی کرده .از انجا ئیکه حامد کرزی واشرف غنی وخلیل زاد دا رائی استراتیژی واحد اند در استانۀ تکمیل شدن میعاد توافقنامه حکومت وحدت ملی میخواهند رئیس اجرائیه را متوجه مو قعیت تعریف نا شده اش کنند. حالا چند وقت شده عرایض وپیشنهادات دوستان در دفتر رئیس  اجرا ئیه بالای هم تراکم کرده که از اثر عدم منظوری حلقه نزدیک هم در حال سگلیدن است .او چارۀ نداشت جزء اینکه دوستانش را در جریان بگذارد   بجای اینکه بگوید من میخواستم روی این سیاست خارجی ویا  فلان بر نامه ملی با ایشان صحبت کنم گفت سه ما میشود دو ساعت هم راز دل ومشوره نکردیم رئیس جمهوری حو صله ندارد صلاحیت ر یاست جمهوری را هم ندارد ؟ در پیوند به اظهارات اخیر جناب داکتر حامیان ومخالفانش  اظهار نظر های داشتند که زیاد تر ریشه در قوم گرائی داشت که بی تردید ترکش حباب دل بسیاری هارا در پی داشت  واز حباب دل من هم این سوال ها بیرون افتاد.؟
تبصره: در افغانستان معمولا از بزرگان انتقاد نمیکنند چون عقیده دارند که ثروت وقدرت معیار عقل ودانش وحتی تقدس است.ولی بزرگان گفته اند .اگر دانش به روزی بر فزودی … ز نادان تنگ روزی تر نبودی..به نادانان چنان روزی رساند .. که صد دانا به آن حیران بماند…لذا با حفظ احترام به بزرگان باید گفت که گاهی سیاسیون کته کله هم اشتباه میکنند. درین نوشته چند سوال وملاحظه را در ارتباط به اظهارات جناب داکتر  صاحب عبدالله جناب استاداعظا وبرخی پیروان خوش سلیقه اظهار میدارم امید با عث رنجش خاطر شان نشود.
 1.       جناب داکتر صاحب حالا فهمیده که رئیس جمهور کم حوصله است؟ واین فتوای شان که کسیکه حوصله ندارد صلاحیت ریاست جمهوری هم ندارد.فقهی است ؟ سیاسی  است؟ جا معه شناسی است  ویا زور آزمائی؟
 2.       آیا داکتر صاحب حاضر است برای یک روز هم که میشود قصر سپیدار را ترک کند؟ تا جا ئیکه من میدانم داکتر صاحب عبدالله فقط در رفتن به قصر ونشستن  به چوکی وپذیرش مراجعین از ولایات وصحبت های متحدالمال دل خوش کرده بود وحالا هم میداند جای بهتر از قصر سپیدار برایش میسر نمیشود.
 3.       تکه ها وقطره ها ی حباب دامن بزرگان را هم آلوده میسازد.من سال پار یک شب مهمان محترم استاد اعطا محمد نور بودم که از مهمانداری شان نهایت سپاسگزارم  اما ملاحظات خودرا نسبت به اظهارات شان چنین بیان میدارم.
 4.       ایشان در یکی از صحبت های خود باذکر نام گفتند از مرکز چند تا مور وملخی بی ارزشی را علیه  من تحریک کرده اند تا امنیت مزار را خراب کنند ویا کلیمه غنی من را بر طرف کرده نمیتواند از نظر من این الفظ وکلیمات سیاسی نیست بجای شکست حریفان را بیشتر تحریک میکند.
 5.       ایشان فرمودند که غنی من را از سمتم بر طرف کرده نمیتواند چون به اساس توافق وامضای ما به قصر ریاست جمهوری رفته!..از اظهارات شما فهمیدیم که شما وداکتر عبدالله بخاطر چوکی ولایت  بلخ وریاست اجر ائیه  توافق نامه را امضا کرده اید ورائی این همه خوشباور های قومی وحزبی را تنها با دو چوکی معامله کرده اید واگر چنین نبود باید حالا شما چند والی ووزیر میداشتید .. سوال دیگر اینکه در اثنای امضا فکر نکردید کسیکه رئیس جمهور میشود در نزد عام ملت صلاحیت مقرری وبر طرفی هر والی  ورئیس و حتی وزیر را دارد؟ وسائر صلاحیت های که در قانون اساسی تسجیل شده؟ این در حالیست که اشرف غنی  شمارا قبلا بحیث سر پرست تعین کرده یعنی شمارا از جای شما تکان داده کسیکه  صلاحیت تکان دادن را داشته باشد  صلاحیت جا بجا ئی را هم دارد.او وقتیکه شمارا سر پرست تعین کرد دوستان شما را آزمایش کرد که آب از آب تکان نخورد وحین بر طرفی هم توقع بیش ازین نداشته باشید.
 6.       سوال دیگر اینکه برخی دوستان نوشته اند بر طرفی استا د اعطا بر طرفی رئیس جمهور اشرف غنی را در پی دارد؟.خوب اینقدر زور وقوت که وجود داشت چه نیازی به امضای توافق نامه سیاسی بود از همان روزی اول که حامیان شما انگیزه داشت ومتحد بود آنرا کنار میزدید ویا چوکی ولایت بلخ مهمتر از ریاست جمهوری بود؟ واگر این توافق نامه بر حسب مصلحت ملی وحفظ وحدت ملی صورت گرفته حالا چرا بخاطر چوکی شخصی  اینقدر غوغا بر پا شده .در حا لیکه چوکی ولایت بلخ تقا ضا وخواست همه تا جیک ها نبوده.به فرض .تقدیر اگر اشرف غنی فرمان بر طرفی استاد اعطارا داد وبه عوض آن بسم الله خان را والی بلخ ساخت در آن صورت موی از موی تکان خواهد خورد؟
 7.       دوستا نیکه عکس العمل نشان دادند غالبا از آدرس قومی وتا جیکی  زور آزمائی کردند.سوال من این است که  در شرائط فعلی رهبر تا جیک ها کی است ؟ اگر چندین رهبر دارند این رهبران در قضا یا ومسائل سیاسی  دیدگاه واحدی دارند  یا خیر اینها با هم اند ویا بخاطر حفظ منافع شخصی  خود شان دنباله رو اند ؟
 8.       برخی از آدرس قومی بنام تا جیک علیه پشتون میتازند در حالیکه در شمال علیه ازبک ودر مرکز با هزاره میانه خوبی ندارند آیا میشود با هیچ قومی میانه خوبی نداشت وباز هم پیروز بود؟..از ایشان می پرسم استراتیژی حفظ  قدرت به نظر شا تنها حفظ چوکی چند نفر است ویا  داشتن رابطه وپیوند خوب با کتله های بزرگ قومی ومردمی؟
 
 1.       من برای اقوام تا جیک یک پیشنهاد دارم اینکه. اول شعار های قومی را کنار بگذارید واگر قوت خودرا  در سایه قومیت می بینید لطف کنید برای خود یک ویا دو نفر رهبر قومی را مشخص کنید مانند ازبک ها وهزاره ها وغیره که اقلا یک ویا دو رهبر شان مشخص است .رهبر شما کیست؟ صلاح الدین خان است؟ استاد اعطاست ؟ داکتر عبدالله است ؟ احمد مسعود ویا اول شهید مسعود است ؟ امر الله صالح است ؟ قانونی است ؟ بسم الله خان است ؟ خلاصه کل پنجشیر است ؟ اسماعیل خان است ؟ پدرام است  کی است ؟
 2. پیشنهاد دیگر:.بروید بجای حرف هلی قلمبه دلمبه استراتیژی مشخص ودقیق داشته باشید که از زندگی چه میخواهید؟ .مردم کار میکنند واهل عمل وشما شعار وپف ولاف وسر انجام معامله وامضا ببخاطر دو چوکی . در سایت های انتر نتی زیر عنوان خرا سانی وآریائی وغیره  همیشه از آدرس قوم تا جیک صحبت میشود آیا این افراد رهبری میشوند ویا خود سر وبی بر نامه تخم دشمنی را بین اقوام افغانستان میپاشند؟
 3. درین روز ها شایعات بر گزاری کنگره جمعیت اسلامی  نیز بگوش میرسد.اگر راست باشد واین جرأت وتوان در وجود برادران باشد از برادران تا جیک خود خود تقاضا میکنم تاا حین بر گزاری کنگره جمعیت  یک کا ندید برای رهبری قومی خود نیز داشته باشند.واگر فعالیت های قومی از دید شان مذ موم  ونا پسندیده باشد لطف کنند اعلامیه صادر کنند که فعالین قومی در رسانه دهای اجتماعی افرادی اند که  بحکم ذوق وسلیقه کار طور خود سر وشخصی کار میکنند به قوم تا جیک هیچ ربطی ندارند.چون این افراد با شعار ها وپرا ذزیت پرا گنی رابطه اقوام ساکن در افغانستان را خراب میکنند…در آخر برای همه دوستان مؤفقیت وسر افرازی دارین آرزو میکنم…چون میدان این روز های تحولات غیر منتظره در حال آبستن است وبه بهانه تکمیل شدن عمر حکومت وحدت ملی هر کس در پی پیدا کردن راه وچاره است..