آرشیف

2017-1-19

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

ترور جوان غور در ناف شهر هرات (باغ مراد)

به مقام معظم ولایت محترم هرات باستان

انتظار میبرم قتل محب الله جان را قوی بررسی فرموده و جنبه جنایی عطا نفرمایند، محب الله منش در مرکز شهر هرات انهم در باغ مراد ترور گردیده که پولیس از هر جای دگر دراین نقطه اساس تر است امید وارم پولیس ظعفش را بر دوش جوانانی مظلوم غوری که در هرات به سر میبرند پرتاب نفرمایند
ترور از زین موترسایکل در هرات به وجود آمده و تا هنوز به سربلندی پولیس هرات  ادامه دارد ، امید واریم جوانان مظلوم غوری را از تلک پولیس نجات عطا فرمایند.
 

ترور جوان غور در ناف شهر هرات (باغ مراد)

با تعارفات فراوان
حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی