آرشیف

2017-12-7

دوکتور ص. سعیدي

ترامپ آمریکا و جهان را به پرتګاه میبرد!

 

انسداد دروازه های

 سفارتخانه های اسلامی، مسیحی، و کشورهای معترف به حق و راستي در روابط جهانی، در امریکا کمر دونالد ترامپ و استکبار را خم خواهد کرد! 

بر احزاب بزرګ و قبول کننده اصول و نورمهای قبول شدهء جهانی در امریکا و جهان است تا در برابر ظلم و استکبار، توهین و تحقیر نظام بین المللی موضع روشن و رسای خویش را بیان بدارند. این موضع روشن و دست به کار شدن متمدانه حد اقل حداقل  آن مبرر را که افراطيت جوامع مختلف استدلال میکنند از دست شان خواهد ګرفت. 

به یقین جهان و بشریت، مردم امریکا بخاطر این تصمیم نابخردانه دونالد ترامپ قیمتهای بزرګ خواهند پرداخت. ترامپ همانګونه که از سیاست ١٠٢ روز قبل خود در مورد اسيای جنوبی و پاکستان عدول کرد و به خاطر سیاستهای نابخرانه  و استکبار خودش مجبور به عدول، تعامل و زانو زدن به پای پاکستان را آغاز کرد، در سطح جهانی نیز روز تا روز منزوی خواهد شد.

ما میدانیم و شواهد کافی در دست است که ادارهء ترامپ امریکا بخاطر تحقق بخش از برنامه ها و حیثیت در حال زوالش در منطفهء ما منافع و مصالح ملی افغانستان را قربانی و در تعامل با پاکستان ازکیسهء خلیفه  خواهد بخشید و منافع ما را قربانی خواهد کرد. حکومتهای جبون، دست نشانده و جیره خور  نیز تحت فشار  سیاستهای نابخردانه و غیر عادلانه روز تا روز اعتبار و حیثیت اګر نزد بعضی مردم دارند، از دست خواهند داد و به قهر ملتهای خویش مواجه خواهند شد. از سیاست استکبار بیشتر از همه مستکبر ، مردم ببګناه آمريكا، جهان و بشریت متضرر خواهند شد! 

https://www.pashtovoa.com/a/4151732.html

 

بې ضمیره

شنه دالرې اخلي ځینې جګو شملو باندې

 کړې یې سودا وي په اسلام او پښتو باندې

 

 اخلي شنه  ‌‌‌‌‌‌ډالرې د عزت  ضمیر پروا نکړي

کاندی مدام لوبې خپل حیثیت او ابرو باندې 

——————-

سعیدی