آرشیف

2015-10-5

نثار احمد کوهین

تجلیل بی بدیل توهین است:

ارزش آموزگار رانمی توانم وصف کنم چون واژه های که من میدانم  دربیان وصف آموزگارعاجزهستند. درموردتاثیرآموزگاربر روندجامعه انسانی آنقدرمیدانم که اگرآموزگاری نمی بودماتاهنوزدرجنگلات ومغاره هازندگی می کردیم. جامعه امروز و ادعای موجود برتر ازعالم والاتر خویش رامدیون آموزگاراست.بدون تردیداین آموزگاران بودند که به صورت مستقیم ویا غیرمستقیم تجارب واندوخته های خویش رابر نسل بعدازخودبه یادگارگذاشتندواین اصل ثابت است که تجربه مادرعلم است اگرماتجربه های دیروزرانمی داشتیم بدون تردیدداشتهای امروز را هرگزنمی داشتم؛اماسخن گفتن از ارزشهاناب درمملکتی که ارزش انسان به قول شاعری درحد پرکاهی نیست به نظرمن گزافه گویست.بافت اجتماعی وفکری میهن ماطوری است که با ارزش ترین انسان کسی به حساب می یاید که برحریم دیگران تجاوزکندوتعدی روادارد. توانای،شایسته گی ولیاقت انسانهای این وطن درحدآزاررساندن به هم نوع وقسی القب بودن اش نسبت به جهان اطراف اش تعین می شود. معیارهاوملاک شناخت انسان برتر میهن مابراساس زور،ظلم واستبداد است.درین وطن برجنایت کارسر تعظیم فرودمی یاید وتنهاجنایت است که سهم یک انسان را ازاجتماع که در آن زندگی می کندثابت وحق را به حق دارش می رساند.معلمین وآموزگاران که بادسته های ترک بر داشته ازتاثیرتباشیر روزهاراتاشام کنار تخته سیاوسفید زبان در دهان شان خشک می شود وبرای تعالی انسانهای این مرزوبوم تلاش می کنند؛در مقایسه بایک جنایت کار بیسوادکه هرروزدریک گوشه برای دولت وملت دردسرایجاد می کند چی سهمی از حقوق مادی ومعنوی جامعه انسانی ما دارد؟ درباور من تجلیل ازروزمعلم بدون بدیل وکدام دست گیری توهین برمقام ولای انسانیت یعنی توهین برعلم،آموزش وآموزگار است،چون میدانیم علم یعنی آگاهی ،عالم یعنی انسان آگاه ، پس انسانها آگاه فریب نمی خورد فریب دادن آموزگار وعالم تمسخر وتوهین بربزرگ ترین ارزش انسانی یعنی علم است.درخاتمه سخن باورمن بر اصلاح این جامعه در تحت این نظام گبری واژدهار صفت ممکن نیست وسخنم نه به دولت مداران وقانون مداران؛ بلکه جان سخنم متوجه انسانهای می شودکه تاهنوز درباوری انسانی،مهر وشفقت ودرک از ارزش های ناب انسانی هستند. من روز دروغین وفریب آمرین را بر آموزگاران خجسته باد نخواهم گفت وبر آموزگاران وطنم تسلیت عرض می نمایم.
کوهین
دوشنبه 13مهر 1394 فیض آباد_ بدخشان