آرشیف

2015-1-24

سید رشید عمر

تبریکی بمناسبت انشار جـلــــد دوم اشعار عبدالله فرحمند

 

بهترین تبریکات و تمنیات خویش را بمناسبت انتشار جلد دوم اشعار ملکوتی فرزند جوان کشور ((عبدالله فرحمند)) تقدیم داشته، آرزو مندم تا در پرتو روزگار به مثابه انسان رسالت مند به گونه خسته نا پذیر در نشر و تدوین اشعار تان در آینده ها نیز رهسپار قله های شامخ ادبی بوده تا از فیض آن ارادت مندان شما شاداب گردند.

 با احترام