آرشیف

2014-12-27

علم عبدالقدیر

تا ثیر خصومت ایران وامریکا بر افغانستان

 

طوریکه مشاهده میگردد طور موازی ومتناسب با تشدید مخالفت های آمریکا با جمهوری اسلامی ایران وتحت فشارقرار گرفتن این کشور از سوی آمریکا اوضاع امنیتی افغانستان به شدت بحرانی وحتی از کنترول خارج شده است.در چنین شرائط که ایران وافغانستان یکدیگر را دوکشور برادر وهم کیش وعقیده خطاب مینمایند وباهم دست دوستی وهمکاری دراز میکنند وعلاوه ازان ایران صد ها ملیون دالر بخاطر إعمار مجدد افغانستان سر مایه گذاری میکند تهدید های آمریکا متحد وحامی اصلی دولت افغانستان علیه ایران چه پیامد های رااز لحاظ امنیتی براوضاع جاری افغانستان خواهد داشت؟

به همان تناسب که سیا ست خارجی افغانستان در قبال پاکستان کشور را دچار بحران وآشوب ساخته زور آزمائی ها وسیاست های خارجی آمریکا علیه ایران نیز تأ ثیرات مشابۀ را بالای کشور ما گذاشته است.اگربر انکشافات وتحولات خونین افغانستان نگاه عمیق وژرف صورت گیرد در می یابیم که از زمان شدت تهدید های آمریکا علیه ایران محصول سیاست های آمریکا از مرزهای عراق بسوی افغانستان انتقال یافته است کمیت وکیفیت انفجار ها وانتهارها به پیمانه فشارهای فزایندۀ آمریکا در منطقه وبه خصوص علیه ایران شدت یافته است.

در شرائطیکه آمریکا تمام متحدین خودرا با تما م ابزارممکنه به جنگ علیه ایران فرامیخواند  وگاهی هم استفادۀ از بمب اتم علیه ایران را زمزمه میکند  انتظار افغانستان که متحد اصلی آمریکا هست از ایران چه میباشد؟  یقینا ایران هم آماده نثار گل به پیش باز آمریکا ئیها نیست اگر نتواند قامت آمریکا را با شمشیر دونیم کند لا اقل سنگ را پیش پایش می اندازد وافغانستان نزدیکترین و بهترین میدان برای آزمایش این پاسخ است .

هر چند دولتمردان وسیاستمداران کشور ما در صحبت های سیاسی خود به جانب ایران اطمینان میدهند  به هیجکس اجازه نمیدهند از افغانستان من حیث سنگرعلیه ایران استفاده نماید؛ اما ایران نمیتواند به شعارهای دولتمردان ما باور وإعتماد داشته باشد، وازاژدهای زخم خورده معرکه عراق وافغانستان که دهان خودرا از دشت های پهناور شیندند ونقاط دیگر افغانستان به سوی آن گشوده است آسوده خاطر باشد. اگر آمریکا طوریکه خودش شعار میدهد وایران را محور شرارت میخواند و در صدد نابودی رژیم جمهوری اسلامی ایران باشد ما نباید انتظار داشتیم که ایران بخاطر دوستی با افغانستان مقدم نیروهای دشمن را در مرزها یش با نثار گل استقبال خواهد کرد.

 

قا عده این است که دوست دشمن دشمن است ودشمن دشمن دوست. حال باید این مسئله را به بر رسی بگیریم؛ که افغانستان نسبت به آمریکا در چه موقعیت قرار دارد . آیا دولت افغانستان متحد اصلی ودوست آمریکاست؟ بلی از لحاظ حکومتی وروابط دولتین پاسخ این سوال روشن است. واقعیت این است حیات دولت افغانستان  در گرو حمایت آمریکا ست  وادامه حیات سیاسی حکومت افغانستان وابسته به کمک های نظامی وسیاسی آمریکا ومتحد ینش میباشد؛هرچند مردم در حادثۀ هشتم جوزا سال جاری نشان دادند که به چه پیمانه علیه آمریکائی ها حسا سیت دارند  واین ملت مانند انبار باروت درحال انفجاراست که با یک جرقه شعله های این انفجارتر وخشک را می سوزاند وپایه های نظام متکی به آمریکا را به لرزه در میآورد.   اما مهم درمعاملات ومعادلات سیاسی مسئلۀ دولت ها ست که بدون تردید دولت افغانستان دوست نزد یک آمریکا در منطقه است وآمریکا به بهانه مبارزه با القاعده وتروریسم پایگاه های خودرا در افغانستان تا مرز های ایران گسترش میدهد ، وجود پایگاهای نظامی آمریکا در افغانستان خود باعث میشود تا ایران  نسبت به اظهارات سیاسی دولتمردان افغان بی إعتماد باشد ،برای توضیح وتحلیل منطقی وضعیت این چنینی توجه خوانندگان محترم را به سرودۀ ذیل جلب مینمایم.    آنجا که شاعری میگوید.

 

با دشمن من چودوست بسیار نشست  *  با دوست نبـایدم دیـگر بار نشست

پر هیز ازان شهد که با زهر آمیخت *  بگـریز ازان پشه که با مار نشست

پشه شاید کم آزار باشد اما در نتیجه نشست وبر خواست با مارخطر ناک میگردد باید از وی گریخت. هر چند دولت وملت افغانستان حیثیت شهد را نسبت به ایران داشته باشند اما ازانجائیکه این شهد آمیخته با زهر است قابل استفاده ونگهداری نیست ودر نهایت مهلک هم است ؛واقعا مفهوم سرودۀ فوق در حق ایران وافغانستان صد ق میکند نمیتوان افغانستان را ازین قاعده مستثنی نمود. چون ایران میداند در افغانستان عناصرخاصیت پذیر زیاد وجود دارد که در صورت پیروزی آمریکا از وی اثر میگیرندوزهرکشندۀ این اژدها راوارد بدن کشور ایران میسازد. پس به درستی فهمیده میشود که نشست وبر خواست سیاسی ایران وافغانستان تا چه پیمانه میتواند صادقانه وقابل باور باشدو این دوستی تا چه حد از سیاست های دشمنانۀ امریکا علیه ایران تأثیر پذیر است.

 ازانجا ئیکه آمریکا تمام تلاش خودرصرف ضربه زدن به دولت جمهوری اسلامی ایران میسازد پس منطق حکم میکند که ایران هم تلاش های خودر در جهت صدمه زدن به حیثیت امریکا در منطقه بخرچ دهد.نشانه این تلاش ها را میتوان در آینه تشدید خشونت ها در ولایات جنوب افغانستان مشاهده نمود که هرروز در نقش انفجار وانتحار شکل می بندد واین نمایش هر روز ابعاد وحشتناکتروگسترده تری پیدا میکند.

سیاست های امریکا در خاور میانه وبخصوص ماجرا جوی علیه ایران بحران کشور مارا به حد عمیق ووسیع ساخته که که دیگر کمترمیتوان به کنترول آن باور نمود. طغیان وبغاوت علیه نیروهای خارجی دیگر در حد گروپ های محدود مسلح طوریکه سخنگوئی وزارت دفاع افغانستان آقای عظیمی میگوید خلاصه نمیشود بلکه این طغیان با خیزش عمومی مردم جنوب کشور گره خورده است وحال عملیات شیرکوهستان، قهر کوهستان ،طوفان صحرا،اژدهای هزار سر ،ستاره دریا وده ها نام فلمی دیگر برای طالبان وحامیان شان یک بازی بیش نیست.طالبان توانسته اند مسیر این طوفانها را با گرد باد های کوچک در ولسوالی های گرمسیر، سنگین، موسی قلعه، کجکی، ار غنداب، ،ژیری وپنجوائی گلستان، دلارام وحتی چوره وده چوپان تغییر دهند واین شعار ها والقاب را نهایت بی اعتبار وکم اثر سازند.

 مسلما قوت وشد ت مخالفت ها و جنگ ها  در هر زمان ومکان مربوط میشود به انگیزه ها ومحرکه های بنیادی آن ، شدت جنگ های طالب ها هم نتیجه انگیزه های بزرگ است که آمریکا ومتحد ینش به طالبها داده اند وهر روز گل تازه را بخاطر تقویت این انگزه وشدت مخالفت ها وجنگ ها به آب میدهند وبا بمباردمان غیر نظامیان روابط مردم را دوباره با طالبان نزد یکترمیسازند.

سکوت آمریکا در برابر حامی اصلی طالبان وبمبارزه طلبید ن ایران در میدانهای خونین افغانستان این ذهنیت را تقویت میکند که ثبات وامنیت در افغانستان برای آمریکا هدف اصلی و استراتیژیک نبوده بلکه آمریکا میخواهد از افغانستان من حیث سکوئی پرتاب موشک ویا پل عبور بسوی ایران استفاده نماید.

متأسفیم که ملت ما بار دیگر قربانی سیا ست های توسعه طلبانه دوست استراتیژیکش{ آمریکا} میشود. سیاست که احساسا ت همه ساکنان کشورمارا را جریحه دار ساخته وکشور های منطقه را بحمایت ازمخالفین دولت افغانستان واداشته است. سیاست ماجراجویانه آمریکا که صرف بر بنائی منافع خودش استوار است پس منظر بسیار خطر ناک را در ذهن انسان تز سیم میکند وانسان را به این اندیشه می اندازد تا حکم کند که بسیار ممکن است هزینه ومصارف موترهائیکه منفجرمیشود وحملات انتحاری توسط آنها صورت میگیرد ازطریق منابع مرموزمربوط به ایران وکشور های خلیج پرداخته شود و نمایندگی های کشور های متذکره درشهر کویته پاکستان پول هنگفت را به دسترس طالبان قراردهند تا قوای آمریکارا در افغانستان زمین گیر نمایند. چون میدانند آمریکائی پیروز در افغانستان چه سر نوشت را متوجه جمهوری اسلامی ایران وبرخی کشور های آسیائی میانه میسازد. امروز همه دشمنان آمریکا چه درسطح ملت ها وچه در سطح دولت ها انتقام خودرا  در کشور بی در ودروازۀ افغانستان از آمریکا میگیرند.وملت مظلوم افغانستان بهائی گستاخی های آمریکا را در جهان ومنطقه می پردازد.