آرشیف

2014-12-12

علم عبدالقدیر

تازیانه دو طرفه یک بازی ارزشی

ازیانه دو طرفه وبازی ارزشی:

 

 

راه اندازی سناریو پیچیده در محور یک واقعیت ساده کار سیاست مداران خیلی ماهر وتعلیم یافته است که امروز توسط دستگاه سیا وشاگردانش در میدان سیاست افغانستان تمرین میشود . اگر دقت کنید افغانستان میدان بازی دو دوستی ظاهرا پر خاشگر شده که یکدیگر را جهت رسیدن به هدف یکسان تازیانه می زنند واز دو سمت مخالف یک معادله ساده را تا حدی کش میدهند که برای ملت افغانستان به یک معمائی گیچ کننده تبدیل شده . اتهام بندی کاخ سفید وارگ ریاست جمهوری افغانستان بر یکدیگر و شرط بندی های امضای قرار داد امنیتی نمونه یکی ازین بازی هاست.
دو اتهام و یک واقعیت: کاخ سفید نا بسامانیهای گسترده در افغانستان را نتیجه ضعف مدیریت وکم کاری حکومت کابل میداند در مقابل حامد کرزی هم زخم ناسور فساد، قاچاق، نا امنی وبی قانونی را نتیجه مداخله خارجی ها در تمام شئون حکومت داری کابل می پندارد از آنجائیکه مظاهر این نا بسامانیها در کردار هردو طرف متجلی است ملت افغانستان را بر سر دو راهه قرار داده است ونمیدانند کدام یکی ازین دو مدعی حق بجانب خواهد بود؟ معما اتهام بندی حامد کرزی وغربیها بر یکدیگر ظاهرا مشکل مینماید اما در حقیقت امر خیلی ساده وقابل فهم است با یک نگاه به ماهیت نظام و عمناصر تشکیل دهنده حکومت به این واقعیت پی می برید که اینجا دو دوست در دو سمت مخالف استاد اند یک واقعیت را با زبان وسبک جدا از هم بیان میکنند تا فهم ودرک متفاوت را ارائه دهند وقتیکه طرفین یکدیگر را مسئول نا بسامانیها در افغانستان میدانند درک آن برای مردم پیچیده است اما اگر ماهیت نظام وموقعیت غربیها کنار هم گذاشته شود به سادگی میدانید که هردو دارائی یک ماهیت با عملکر مشابه وهمگون اند .اگر غربیها ویا آمریکا ادعا دارند که حکومت افغانستان عامل همه بد بختی هاست کاملا روشن است واگر حامد کرزی ادعا میکند که این خارجی ها اند که باعث شیوع فساد وبی کفایتی در کشور ما شده اند باز هم قابل انگار نیست یعنی حکومت یا مجموعه از یاران حامد کرزی وغربیها در یک بازی گیچ کننده یکجا در یک سمت وسو در حرکت اند ولی مانند دو چوپان ملت را گله وار به طرف یکدیگر هل میدهند تا نیمی کرزی ونیمی هم کاخ سفید را تأئید کنند .اگر همه مردم افغانستان حکومت کابل را تأئید کنند در آنصورت واشنگتن خیلی منفور خواهد بود چنانچه تأئید یکسره کاخ سفید منفور بودن تیم کابل را در پی خواهد داشت حالا با این بازی مردم را به دو بخش تقسیم و هرکدام طرفداران خودرا دارند در تلویزیونا می بینید عدۀ از غرور و موقف حاامد کرزی حمایت میکنند وعدۀ بخاطر امضای قرار داد امنیتی چشم درد اند در حالیکه ماهیت امریکا وتیم حکومت کابل هردو یکیست.تنها درک وبرداشت مردم در مورد ایشان متفاوت است.
بازی ارزشی : این بازی هم برای امریکا وهم برای حامد کرزی ارزش می آفریند شما می بینید که بحث امضای قرار داد امنیتی در استانه بر گزاری انتخابات اینقدر داغ شده که همه مردم را از خورد ونوش انداخته در بازار ومسجد ، مکتب ودفتر ،محفل فاتحه وعروسی، در محل کشت وکار،در دکان ورستورانت همه حرف ازین است که امضا میکند ویا خیر؟بلی هم حکومت کابل مائل به امضا قرار داد است وهم آمریکا قصد ماندن در افغانستان را دارد چنانچه شخص حامد کرزی از امضا انکار نکرده بلکه شراتئط وزمان را مطرح نموده وهم گفته امریکائیها افغانستان را به سادگی ترک نمیکنند ، پس این شوخی های گیچ کننده برای چیست؟ پاسخ خیلی ساده وروشن است.تلاش حکومت کابل بخاطر افزایش أهمیت حضور نیرو های امریکا وناتو در افغانستان است چنانچه حامد کرزی با پا فشاری های بی دلیل میکوشد کشور را تا لبه پردگاه سوق دهد ودر اوج مأیوسیت ونا بسامانی ها شرائط را با بلند بردن ارزش وإعتبار آمریکائیها عوض کند مثلا درین روز ها که آمریکا در پاسخ به لجاجت رئیس جمهور افغانستان گزینه صفر را مطرح کرده، اقتصاد افغانستان سیر نزولی داشته ،امنیت خراب تر ،آزادی های مدنی محدود و فرار مغز ها افزایش یافته وافغانستان در پنجه بحران گر فتار شده است.دقیقا حامد کرزی حسب توصیه سیا با این پا فشاری وجو سازی نیاز مردم را نسبت بحضور غرب در کشور افزایش داده تا جائیکه امروز همه اقشار جامعه حضور آمریکا در افغانستان را آرامش وسعادت فکر کنند البته جناب کرزی با مخالفت زرگری افغانستان را تا سر حد بحرانهای گوناگون می برد واوضاع را به سرحدی میرساند که امضای قرار داد امنیتی و بقای امریکائی ها یگانه گزینۀ باشد که از تکرار بحران جلو گیری کند این است هنردوجانبه!؟.لذا این بازی بخاطر افزایش إعتبار حضور امریکا در منطه وقهر مان سازی حامدکرزی ادامه پیدا میکند.. 
سود این بازی برای حامد کرزی چیست؟ حامد کرزی میخواهد بعد از دورۀ ریاست جمهوری لقب قهر مان را بخود کمائی کند. جو سازی های أخیر توانسته ذهنیت برخی اقشار سنت گرا وخشکه مقدس را به نفع حامد کرزی تغییر دهد مثلا کسیکه با حضور دوامدار امریکائیها در کشور مخالفت کرد، شرائط سخت بر آنها گذاشت وتا حدی به مقاومت ادامه داد که چاره جزء امضا نبود چون با خارج شدن آمریکا ئیها همه جهان افغانستان را ترک میکرد .حالا که أعضای جرگه مشورتی، شورای ملی، جامعه مدنی، واساتید ودانشجویان ، اقشار مختلف جامعه همه تأکید دارند حامد کرزی خارجی ستیز هم بخواست همه لبیک گفته والا خودش هرگز حاضر به امضای قرار داد امنیتی نبود.در نتیجه این سناریوی ساخته وپرداخته استخبارات جهان ومنطقه وجود امریکا ئیها در افغانستان ضروری وبه نفع مردم افغانستان تلقی میشود وحامد کرزی هم قهر مان میدان وحافظ منافع ملی چانس ادامه زندگی وداشتن نقش تشریفاتی در حکومت های بعدی پیدا میکند که در آینده با بر گزاری یک جرگه فر مایشی منصب تشریفاتی فوق حکومتی اش مسجل خواهد شد.بازی این است که شما با قبول شرائط باز کردن دفتر نمایشی ومؤقتی طالبان جهت صلح در یکی از کشور ها إعتبار من را بلند ببرید ومن هم با سخت کردن شرائط حضور شمارا با ارزش میسازم در نهایت همه ما مانند گذشته بر گرده این ملت خسته وزار از جهاد ومقاومت سوار میشویم…

– See more at: http://www.firozkoh.com/archive/siasi/abdul_qadir_alam/0223_18012014_alam.htm#.VIoLljGG9TQ