آرشیف

2020-2-18

رفعت حسینی

تأریخ ساخته شده از پوشال
میرغلام محمد غبارمشهورترین مورخ خاکستان افغانستان میباشد ووی را علامه ومبارز ووطنپرست وترقیخواه هم {ملقب} ساخته اند و« روشنفکران» خاکستان نیز بوی <مباهات> مینمایند.
درپایین گزیدهءفشرده یی ازیک نگاشته اش را مرورمی کنید تا معنای تاریخ ومفهوم پوشالی را پی برید.
میرغلام محمدغبار
افغانستان و نگاهی به تاریخ آن
(مجله کابل، ۱۳۱۰ ، سال اول، شماره ۲ ، ص ۴۳)
«افغانستان در چهارهزار سال پیشتر(تخمینا) از طرف اقوام آریایی که ازسواحل سیحون و جیحون در افغانستان هجرت کرده و بدوا ولایت هرات را مسکن قرار داده بودند، بمناسبت نام مهاجرین آریایی آریانا نامیده شد.
تقریبا در سه هزار سال قبل هنگامیکه این نژاد آریایی در ولایت بلخ به تشکیل سلطنت پرداختند، افغانستان موسوم به باکتریا گردید و در اثر تبدلات طبیعی اسم باکتریا بود که ولایت بزرگ مشرقی افغانستان باکتیا و متعاقبا پاکتیا خوانده شدوساکنین آن باسم باکتین مشهور گردیدند، پکتون و پکتانه یا پختون و پختانه از همان اسم پاکتیا و پکتین گرفته شده و بعد ها اسم ملی افغانستان گردید و اجانب وهندو ها پشتانه را به پتهان مبدل ساختند… اعراب باین مملکت خراسان نام نهادند… بالاخره از دو نیم قرن پیشتر افغانستان اسم عمومی و ملی مملکت گردید.
د ر عهد حکومت های یونانیان بلخ در قبل المیلاد و یا دوره های سلاطین کوشانی و
هیاطله ها در بعد المیلاد و هکذا در زمان سلطنت های غزنویه و غوریه در
بعدالاسلام، حتی در عهد خروج ابدالیان در دو قرن پیشتر، مملکت افغانستان
دارای چنان تشکیلات عظیمه امپراطوری بود که حدود سیاسیه اش بعلاوه
افغانستان طبیعی شامل ممالک ماورالنهر، خوارزم، قسما فارس و هندوستان بوده
و گاهی هم تعداد اتباع امپراطوری افغانستان به یکصد ملیون میرسید.»