آرشیف

2024-2-10

آی سان مرامی

بی خیابان

به خیابان نرَوَم دیگر من

 

از کنار قاتلان رد می‌شوم پر تکرار 

از میان سارقانِ بی نقاب

بوی زُهم مغز با گیس، پنهان

پوستِ یک شهر زیر چنگِ سرخِ لاک

 

گرچه من همواره راهم صاف نیست

به خیابان نشود بار دگر کج این راه