آرشیف

2019-1-31

نظیر ظفر

بیگانه

خــــمار من نشکست در شراب بیگانه 

شــــکست جام مـــــن ازانتخاب بیگانه 
 

کسسی نمیکند هر گزهراس از همنوع 

فریـــــــب خورده همه از نقاب بیگانه
 

ز آشنـــای کم اندیــــــــش گله ها دارم 

بفـــــــــکر آب روان در سراب بیگانه 
 

زهی ذلیل حریصـــان ثروت اندوز اند 

غلامی میــــــکنــــند اندر رکاب بیگانه 
 

دلاوران دل افــــــــــــــروز راه آ زادی 

گلــــــــــو بریــــده بدادند جواب بیگانه 
 

درین معامله جمــــــعی ز بیسوادان اند 

ورق زنند به حــــــــسرت کتاب بیگانه
 

لویزیانا 19/23/1 

  نوشته نذیرظفر