آرشیف

2019-2-25

فضل الحق فائض

بیوگرافی مختصر تورن محمد اکرم “مرتضوی”

 
بیوگرافی مختصر تورن محمد اکرم  "مرتضوی"

 

 تورن محمد اکرم فرزند  مرحوم حاجی محمد کرم در سال 1353 در یک خانواده روشن فکر علم دوست  در قریه سمک ولسوالی دولتیار ولایت غور دیده بجهان هستی گشودپدرش حاجی محمد کرم از شخصیت های خوب منطقه بشمار میرفت ونزد مردم از احترام خواص عام برخورداربود است.
تورن محمداکرم در ایام نوجوانی دامن علوم دینی رادر زادگاهش نزد ملا امام مسجد فرا گرفت و دوره لیسه را در مکتب ولسوالی دولتیار سپری نمود،وی در زمان حکومت طالبان در جبهات مقاومت رول و نقش خوبی را در مقابل دشمنان افغانستان ایفا نموده ودر سنگرهای داغ مقاوت در پهلوی همسنگران خویش تا شکست گروه طالبان مبارزه نموده است،بعد از فروپاشی طالبان وتشکیل حکومت موقت درفرقه جهادی(41) پیاده ولایت غور برای خدمت گذاری به وطن ایفای وظیفه نمود بعد ازمدت، دوباره ریفورم اردوی ملی کشور گردید وشامل کورس افسری مرکزتعلیم کابل شد.
وی یک افسر شجاع وبرجسته از تعلیمات مسلکی ونظامی خوب برخوردار بوده در بست های مختلف نظامی (قوماندان بلوک، قوماندان تولی،آمر مخابره)ایفای وظیفه نموده است  هم مسلکان وهم قطاران آن از اخلاق حمیده  برد وباری و شایستگی در وظایف محوله وی را به نیکی یاد میدارند.
 
 
گردآورنده : فضل الحق "فائض"