آرشیف

2016-2-16

علم عبدالقدیر

بیست شش دلو روز تبدیلی شوروی به روسیه

 
 
26 دلو روزیکه شوروی به روسیه تبدیل شد.
روز 26 دلو 1367 روز شکست یاک تابو ویک قدرت تسخیر نا پذیر روز تزلزل توازن متجاوزین پر قدرت، روز پیروزی واقعی  ملت مقاوم ومجاهد افغانستان، روزیکه میشود آنرا در صدر افتخارات  دهه های اخیر قرن بیست مردم افغانستان قرار داد، چون افغانها هیچ چیز بر تر وبهتر از جهاد ومقاومت در تاریخ  زندگی خود ندارند چه خوب است که بجای هشت ثور این روز را روز پر افتخار تاریخ شهامت و قهر ما نی ملت مجاهد افغانستان نا مید.شکست ننگین بعد از تجاوز.صبحگاهان هشت جدی 1358 لشکر تا دندان مسلح روس به اساس فرمان برژنف سراسر سر زمین افغانستان را زیر چین تانک های زرهی نمود ورئیس جمهور گروه خلقی هارا تیر باران نمود .در نهایت بتاریخ 26 دلو 1367  به اساس معا هده ژنو از افغانستان بزعم خود شان خارج شدند .یعنی بعد از تجاوزخواستند خروج شان از افغانستان قانونی باشد یک سر کاری شان تجاوزغیر قانونی وسردیگر آن قانونی؟.یا به عبارت دیگر اخراج را خروج گفتند تا یکنوع تسلی روحی برای خود دست وپا کنند ورنه همه میدانند که روسها به زور وهمت مجاهدین مجبور به ترک افغانستان شدند وشوروی  سابق با پارچه شدن به روس تبدیل گردید که میتوان گفت این روز تاریخی جغرافیائی جدید در کرۀ زمین خلق کرد وشوروی را به روسیه مبدل ساخت.
پیامد ها: تجاوز شوروی بخاطر حمایت از نیرو های کودتا چی وابسته به کر ملین در افغانستان یک و نیم میلیون شهید ونیم ملیون معلول و حدود پنج تا ده میلیون آواره  بجا گذاشت ومصیبتهای دوامدارافغانستان نتیجه همان کودتا وتجاوزی است که بر خلاف اراده وعقاید مردم افغانستان براه انداخته شد اما سر انجام  روسها از برکت قدسیت داعیه بر حق جهاد وایمان دشمن بر انداز افغانها مجبور به ترک افغانستان گردید هر چند درین مورد ادعا های متفاوت وجود دارد اما حقیقت این است که مجاهدین افغانستان پوز روسهارا بخاک ما لیدند اما تعبیر های متفاوت گروه ها وجهت های متخاصم  همچنان ورد زبانهاست بخاطر احترام به نظر یات ذیلا باز گو میشود.
تعبیر های شکست روسها در افغانستان:

 •       مجا هدین مدعی اند که  روسها به زور مجاهدت ایشان از افغانستان اخراج شدند وایشان با جهاد ومقاومت بی نظیر کمر غول استعمار  سرخ را شکستاندند.تا اینکه خرسهای قطبی طی ده سال جنگ  با مجاهدین افغان متحمل تلفات شدید  نظامی وخسارات مالی شده مجبور به فرار از افغانستان گر دیدند وروسها که یکجا نبه بر خلاف قوا نین بین المللی بر افغانستان تاخته بودند بتاریخ 26 دلد 1367 زیر پرده معاهدۀ ژنو برای خود بینی خمیری ساختند.

 •       تعبیر روسها وحا میان شان: این گروه  فرار از افغانستان را زیر مفاد معاهدۀ ژنو توجیه نموده اخراج را خروج میگویند و مدعی اند که قطعات محدود شوروی بر حست معا هدۀ ژنو بتاریخ 26 دلو 1367 خورشیدی خود شان افغانستان را ترک کردند لذا از کلیمه اخراج وفرار کمی ننگ دارند.

 •       پرچمی ها یا کمپ حزب وطن:اینها میگویند نه مجاهدین ونه هم روسها بلکه داکتر نجیب روسهارا از افغانستان بیرون کرده اینها بر حرف های سیاسی داکتر نجیب  تکیه نموده میگویند داکتر نجیب روسهارا از افغانستان بیرون کرد  تا جنگ ختم وصلح تا مین گردد ولی مجاهدین باز هم به جهاد ادامه دادند.

 •       دوستم میگوید : روسها از اوغانستان بر آمدند اما نجیب هیچ وقت از قدرت کناره گیری نکرد تا اینکه من حکومت آنرا از درون متلاشی وحین فرار از راه میدان هوائی دستگیر ودوباره به دفتر ملل متحد در کابل فرستادم.

 •       خلقیها  مدعی اند که پرچمی ها روسهارا به افغانستان آوردند دوستم هم پرچمی بود ما مخالف تجاوز روسها بودیم .حرف های نجیب همه سیاسی ودروغ بوده او بنیان گذار ملیشه سازی در افغانستان است واختلافات قومی در زمان  نجیب در درون حزب وطن به اوج خود رسید .سر انجام حوصله ما به پایان رسید .تا اینکه  رفیق تنی با یک کودتای نا کام  توازن قوا را بر هم زد ورفیق خوا خوژی یکجا با طالبان واستخبارات همسایه نجیب را بجرم حمایتش از روسها بدار آویخت.

 •       غربی ها:منافع غرب .فزون خواهی انگلیس: غربیها هم ادعا دارند که ما بر بنیاد منافع ملی خویش  مجاهدین را حمایت و روسهارا در افغا نستان لنگ و معیوب ساختیم که دیگر به ما رقیب نباشد.

 •       عربها: کشورهای عرب طرفدار افراط گرائی هم  به نقش خود در پیروزی مجاهدین افتخار میکنند وباور دارند که کمک های شان با عث شکست وفرار روسها از افغانستان شده.

 • پا کستان: پاکستان میگویند در ارتباط به مردم افغانستان حقوق همسایه داری را مکمل ادا کرده اول افغانها ودوم خودرا از دهان اژدهای سرخ نجات داده که نمیشود منکر آن شد.

در پایان میتوان گفت که عوامل فوق به نحوی در شکست روسها وحکومت نجیب نقش داشته که هرکس به نوبه خود مدعی است.
جهاد ومجاهد روح فر هنگ وعقیده ملت  ماست:احترام به ارزش های ملی ودینی: هر چند عمق تا ثیر پذیری  از متجاوزین در بین برخی از عناصر  تا حدی است که  تجاوز روسهارا توجیه نموده  بدون اینکه به ارزش های اعتقادی وملی مردم فکر کنند ودرد وار ثین دو ملیون شهید ومعلول وآواره را درد کنند بدون تشخیص  طور مزاجی  ویا عقده ای بر مجاهدین میتازند و همه را به یک قلم دزد وچپاولگر معرفی میکنند که نمیتوان دارندگان این اندیشه را بخشید. مسلما هر کس حق دارد خا ئن وغاصب را مشخصا نام  گرفته علیه آن مبارزه کند اما بر حسب تعصب وعقده های سیاسی یک جریان وحرکت ملی را بخاطر خوشی اجنبی ها مورد حمله قرار دادن نهایت وجدان تاریکی است. حرکت ها وجریانهای سیاسی در افغانستان مراحل مختلف را  در حیات سیاسی خود تجربه کرده اند  یک مرحله حیات سیاسی شان افتخار آفرین ومرحله دیگر قابل نقد ونکوهش است .آ نا نیکه از شکست روسها متا ثر اند خیلی اجیر اند باید بدانند ملتی که روس را به زانو در آورده  نیرو های ملی و قابل افتخار اند ونام شهدائی این مرحله در صفحه تاریخ ماندگار  
 
26 دلو روزیکه شوروی به روسیه تبدیل شد.
روز 26 دلو 1367 روز شکست یاک تابو ویک قدرت تسخیر نا پذیر روز تزلزل توازن متجاوزین پر قدرت، روز پیروزی واقعی  ملت مقاوم ومجاهد افغانستان، روزیکه میشود آنرا در صدر افتخارات  دهه های اخیر قرن بیست مردم افغانستان قرار داد، چون افغانها هیچ چیز بر تر وبهتر از جهاد ومقاومت در تاریخ  زندگی خود ندارند چه خوب است که بجای هشت ثور این روز را روز پر افتخار تاریخ شهامت و قهر ما نی ملت مجاهد افغانستان نا مید.شکست ننگین بعد از تجاوز.صبحگاهان هشت جدی 1358 لشکر تا دندان مسلح روس به اساس فرمان برژنف سراسر سر زمین افغانستان را زیر چین تانک های زرهی نمود ورئیس جمهور گروه خلقی هارا تیر باران نمود .در نهایت بتاریخ 26 دلو 1367  به اساس معا هده ژنو از افغانستان بزعم خود شان خارج شدند .یعنی بعد از تجاوزخواستند خروج شان از افغانستان قانونی باشد یک سر کاری شان تجاوزغیر قانونی وسردیگر آن قانونی؟.یا به عبارت دیگر اخراج را خروج گفتند تا یکنوع تسلی روحی برای خود دست وپا کنند ورنه همه میدانند که روسها به زور وهمت مجاهدین مجبور به ترک افغانستان شدند وشوروی  سابق با پارچه شدن به روس تبدیل گردید که میتوان گفت این روز تاریخی جغرافیائی جدید در کرۀ زمین خلق کرد وشوروی را به روسیه مبدل ساخت.
پیامد ها: تجاوز شوروی بخاطر حمایت از نیرو های کودتا چی وابسته به کر ملین در افغانستان یک و نیم میلیون شهید ونیم ملیون معلول و حدود پنج تا ده میلیون آواره  بجا گذاشت ومصیبتهای دوامدارافغانستان نتیجه همان کودتا وتجاوزی است که بر خلاف اراده وعقاید مردم افغانستان براه انداخته شد اما سر انجام  روسها از برکت قدسیت داعیه بر حق جهاد وایمان دشمن بر انداز افغانها مجبور به ترک افغانستان گردید هر چند درین مورد ادعا های متفاوت وجود دارد اما حقیقت این است که مجاهدین افغانستان پوز روسهارا بخاک ما لیدند اما تعبیر های متفاوت گروه ها وجهت های متخاصم  همچنان ورد زبانهاست بخاطر احترام به نظر یات ذیلا باز گو میشود.
تعبیر های شکست روسها در افغانستان:

 •       مجا هدین مدعی اند که  روسها به زور مجاهدت ایشان از افغانستان اخراج شدند وایشان با جهاد ومقاومت بی نظیر کمر غول استعمار  سرخ را شکستاندند.تا اینکه خرسهای قطبی طی ده سال جنگ  با مجاهدین افغان متحمل تلفات شدید  نظامی وخسارات مالی شده مجبور به فرار از افغانستان گر دیدند وروسها که یکجا نبه بر خلاف قوا نین بین المللی بر افغانستان تاخته بودند بتاریخ 26 دلد 1367 زیر پرده معاهدۀ ژنو برای خود بینی خمیری ساختند.

 •       تعبیر روسها وحا میان شان: این گروه  فرار از افغانستان را زیر مفاد معاهدۀ ژنو توجیه نموده اخراج را خروج میگویند و مدعی اند که قطعات محدود شوروی بر حست معا هدۀ ژنو بتاریخ 26 دلو 1367 خورشیدی خود شان افغانستان را ترک کردند لذا از کلیمه اخراج وفرار کمی ننگ دارند.

 •       پرچمی ها یا کمپ حزب وطن:اینها میگویند نه مجاهدین ونه هم روسها بلکه داکتر نجیب روسهارا از افغانستان بیرون کرده اینها بر حرف های سیاسی داکتر نجیب  تکیه نموده میگویند داکتر نجیب روسهارا از افغانستان بیرون کرد  تا جنگ ختم وصلح تا مین گردد ولی مجاهدین باز هم به جهاد ادامه دادند.

 •       دوستم میگوید : روسها از اوغانستان بر آمدند اما نجیب هیچ وقت از قدرت کناره گیری نکرد تا اینکه من حکومت آنرا از درون متلاشی وحین فرار از راه میدان هوائی دستگیر ودوباره به دفتر ملل متحد در کابل فرستادم.

 •       خلقیها  مدعی اند که پرچمی ها روسهارا به افغانستان آوردند دوستم هم پرچمی بود ما مخالف تجاوز روسها بودیم .حرف های نجیب همه سیاسی ودروغ بوده او بنیان گذار ملیشه سازی در افغانستان است واختلافات قومی در زمان  نجیب در درون حزب وطن به اوج خود رسید .سر انجام حوصله ما به پایان رسید .تا اینکه  رفیق تنی با یک کودتای نا کام  توازن قوا را بر هم زد ورفیق خوا خوژی یکجا با طالبان واستخبارات همسایه نجیب را بجرم حمایتش از روسها بدار آویخت.

 •       غربی ها:منافع غرب .فزون خواهی انگلیس: غربیها هم ادعا دارند که ما بر بنیاد منافع ملی خویش  مجاهدین را حمایت و روسهارا در افغا نستان لنگ و معیوب ساختیم که دیگر به ما رقیب نباشد.

 •       عربها: کشورهای عرب طرفدار افراط گرائی هم  به نقش خود در پیروزی مجاهدین افتخار میکنند وباور دارند که کمک های شان با عث شکست وفرار روسها از افغانستان شده.

 • پا کستان: پاکستان میگویند در ارتباط به مردم افغانستان حقوق همسایه داری را مکمل ادا کرده اول افغانها ودوم خودرا از دهان اژدهای سرخ نجات داده که نمیشود منکر آن شد.

در پایان میتوان گفت که عوامل فوق به نحوی در شکست روسها وحکومت نجیب نقش داشته که هرکس به نوبه خود مدعی است.
جهاد ومجاهد روح فر هنگ وعقیده ملت  ماست:احترام به ارزش های ملی ودینی: هر چند عمق تا ثیر پذیری  از متجاوزین در بین برخی از عناصر  تا حدی است که  تجاوز روسهارا توجیه نموده  بدون اینکه به ارزش های اعتقادی وملی مردم فکر کنند ودرد وار ثین دو ملیون شهید ومعلول وآواره را درد کنند بدون تشخیص  طور مزاجی  ویا عقده ای بر مجاهدین میتازند و همه را به یک قلم دزد وچپاولگر معرفی میکنند که نمیتوان دارندگان این اندیشه را بخشید. مسلما هر کس حق دارد خا ئن وغاصب را مشخصا نام  گرفته علیه آن مبارزه کند اما بر حسب تعصب وعقده های سیاسی یک جریان وحرکت ملی را بخاطر خوشی اجنبی ها مورد حمله قرار دادن نهایت وجدان تاریکی است. حرکت ها وجریانهای سیاسی در افغانستان مراحل مختلف را  در حیات سیاسی خود تجربه کرده اند  یک مرحله حیات سیاسی شان افتخار آفرین ومرحله دیگر قابل نقد ونکوهش است .آ نا نیکه از شکست روسها متا ثر اند خیلی اجیر اند باید بدانند ملتی که روس را به زانو در آورده  نیرو های ملی و قابل افتخار اند ونام شهدائی این مرحله در صفحه تاریخ ماندگار است. بر خلاف کساتنیکه زیر نام جهاد ومجاهد غاصبین قدرت وثروت  افغانستان بودند وهستند.. تو هین به مجاهد وتمسخر به کلیمه جهاد  قابل بخشش نیست  چون اکثریت قاطع ملت مسلمان افغانستان به این کلیمه وشیوه افتخار میکنند هر افغان باید به اندیشه ملیونی هم به اعتبار عقیده وارزش های دینی وملی وهم  از رهگذر حرمت گذا شتن به اکثریت مردم عشق ورزند واحترام بگذارد.
 
است. بر خلاف کساتنیکه زیر نام جهاد ومجاهد غاصبین قدرت وثروت  افغانستان بودند وهستند.. تو هین به مجاهد وتمسخر به کلیمه جهاد  قابل بخشش نیست  چون اکثریت قاطع ملت مسلمان افغانستان به این کلیمه وشیوه افتخار میکنند هر افغان باید به اندیشه ملیونی هم به اعتبار عقیده وارزش های دینی وملی وهم  از رهگذر حرمت گذا شتن به اکثریت مردم عشق ورزند واحترام بگذارد.