آرشیف

2015-1-14

فضل الرحمن فاضل

بیستمین سالگرد پیروزی جـهــــاد

 

(8 ثور 1371-8 ثور 1391)
 

بیستمین سالگرد پیروزی جهاد

 

هشت ثور خاطره جانبازی وفداکاری میلیونها انسان آزاده ایست که به خاطر آزادی کشورازتسلط بیگانه، بیش ازیک دهه، با مبارزه وفداکاری کم نظیر شان، یک امپراطوری تا دندان مسلح را شکست دادند. هشت ثورخاطره آوارگان هدفمندی است که سالها به خاطر نجات کشورشان، گرمی های سوزان و سردی های طاقت فرسای کشورهای همسایه ومحرومیت های بی پایان سرزمین های هجرت را متحمل گردیدند.
هشت ثور، یادگارارزشمند یک ونیم میلیون افغان شهید است که به خاطرآزادی وآبادی افغانستان ،باقامت افراخته، شهادت رااستقبال کردندومرگ سرخ را براسارت برگزیدند.
ما ازهشت ثوربه خاطری تجلیل وبزرگداشت به عمل می اوریم که پیش منظر وپس منظر آن با افکار واندیشه های نسل حاضرعمیقآ گره خورده است.
 
ما گمان داشتیم که هشت ثور، آغازپایان همه رنجها ودردها ونابرابری ها وآغاز یک زندگی آبرومندانه ،عادلانه وبرادرانه
وبه دورازهر نوع جنگ وخونریزی خواهد شد. اما با تاُ سف که چنین نشد وملت کبیرما جرعه ای از شربت شیرین پیروزی ننوشید وخرسندی اش طول نکشید وآنچه را سالها انتظارش را داشت وفضا ایده الی را به گونه ای که درپرده خیال، تصویرش را کشیده بود، نیافت.
 
هشت ثورکه بایست آغازشگوفایی افغانستان عزیزمیبود، فاجعهُ دیگر شد.
بیگانگان، دشمن استقرار،استقلال وترقی افغانستان که به شهامت ودلیری ملت ما حسد می ورزیدند، وتحمل دیدار قامت رسا وگردن افراشته افغان های دلاور ما را نداشتند ، بخاطرشکستن غرورافغانهای فاتح وسربلند ، با مکاری های فراوان، ملت مارا نگذاشتند ثمرهُ فداکاری های چهارده ساله خویش را بچشد.
راکت پرانی های وحشتناک ،قطع برق کابل ،به اتش کشیدن موُسسات انتفاعی ،چپاول ثروتهای ملی مردمی، فروختن اسلحه  ثقیله به دشمنان تاریخی افغانستان ،برنامه های ازقبل پلان شده ای بود که عظمت «هشت ثور»رابرهم زد.
کشتن مردم  به دلایل واهی   و بی اساس ، جلوگیری ازاستقرار یک  حکومت  اسلامی ومعتدل درکشور ودرانزوا قراردادن افغانستان ازخانواده بزرگ بشری  ودشمنی با صلح وآرامش ،جرم های نابخشودنی اند که بعد از بامدادپیروزی، سایه نحس آن، کابل زیبا وافغانستان قهرمان رافراگرفت.
علی الرغم این حرفها ازهشت ثور ،به مثابه سالروزپیروزی جهاد،تجلیل وبزرگداشت به عمل می آوریم ، آنهم به خاطر اینکه هشت ثور ثمرهُ مبارزه خستگی ناپذیر یک نسل ذلت نپسند وتسلیم نپذیر ومستقل اندیش است که سخا وتمندانه درراه این پیروزی عظیم ،سرداده اند.
 
به خاطر اینکه هشت ثور ، پیامد وبازده آوارگی های نسلی است که تحصیل ،جوانی وهمه داروندارشان را به خاطر چنین روزی  فدا کاری کردند.ما با تداعی این خاطرات غرور افرین و  به  آرزوی پیروزی عظیم دیگروبا آموختن ازگذشته،  از بارگاه الهی استدعا داریم که لطف عمیمش را شامل حال خانواده های همه شهیدان عزیزمیهن گردانیده و همه آنانی راکه با اعمال ناروا ،رسوا وبی دردانه شان،عظمت ملت افغان وپیروزی آنان را به خاک ذلت مالیدند، رسوا سازد. بادرنظر داشت این همه فداکاری ها ومحرومیت ها ومبارزات ملت استوار قامت افغان،هشت ثورکه تداعی گر این همه خاطرات است ، به ملت سربلند افغانستان ، مبارک ، باد !