آرشیف

2014-12-25

عارف شریفی نژاد

بیدار باش!

ای جوان! ای هموطن! آزاده و بیدار باش
ره خطرناکست بر ما، زیرک و هوشیار باش

میهنت در بحــر بحرانست، ای هـم نسـل من!
زورق ناجــی به آن، با همّـتِ سرشـار باش

ملّـتت آمــاج انواع تجـــاوز هــــــا بـــود
در دفاعش روز و شـب، آمـــادۀ پیکـار باش

همّتی کـن، خانه ویرانه ات را خود بسـاز
بی نیاز از منّت و احسان استکبار باش

از تعصّـب رنــج هـا بر مــا و تو آیـند پدید
از ثـریّا تا زمـین، زین اهـریمن بـیزار بـاش

دوستان را ناصر و خادم بشو، لیک؛ ای عزیز!
استخـوان اندر گلوی دشـمـن غــدّار بـاش

قامتت را خـم مکن در پیش ارباب فســـاد
با غـرور و سربلند و مؤمن و دِیندار باش

فرصت تعلیم و تحصیل را مده هرگز ز کف
بهترین شو، ملّتت را سرور و سردار باش

عارف "شریفی نژاد"
چغچران – غـور
خـزان ١٣٩١